Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii

Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní, pokiaľ ide o dôstojnosť a práva.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii (IDAHOT) Európska únia opätovne potvrdzuje, že je pevne odhodlaná rešpektovať, chrániť a presadzovať plné a rovnaké uplatňovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI).

Jednotlivci na celom svete naďalej každodenne čelia násiliu, vylúčeniu a diskriminácii z dôvodu ich skutočnej alebo vnímanej sexuálnej orientácie a rodovej identity alebo pohlavných znakov. EÚ i naďalej mimoriadne znepokojuje skutočnosť, že v 69 krajinách sú kriminalizované vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia na základe vzájomného súhlasu, pričom v 11 z nich sa stále ako zákonný trest za homosexualitu uplatňuje trest smrti.

Pandémia COVID-19 priniesla ešte vyššiu mieru násilia a diskriminácie LGBTI osôb vrátane domáceho násilia, nenávistných prejavov online a offline a trestných činov z nenávisti. Tieto osoby sú často vystavené stigmatizácii a diskriminácii pri prístupe k zdravotnej starostlivosti. Pandémia navyše spôsobila zmenšenie občianskeho priestoru a zvýšenie počtu prípadov svojvoľného zatýkania a zadržiavania obhajcov ľudských práv zasadzujúcich sa za práva LGBTI osôb, zvýšenie počtu fyzických útokov na nich a psychických tráum. Tieto činy sú neprijateľné a EÚ zdôrazňuje, že je dôležité skoncovať s ich beztrestnosťou.

EÚ vyvíja na celosvetovej úrovni úsilie s cieľom predchádzať všetkým formám diskriminácie LGBTI osôb vrátane homofóbneho, bifóbneho a transfóbneho násilia a odsudzovať takúto diskrimináciu a násilie a zároveň podporuje prístup uvedených osôb k rovnakým príležitostiam vo všetkých sférach života. Je dôležité, aby sa na celom svete bojovalo proti diskriminačným právnym predpisom, politikám a postupom vrátane kriminalizácie vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia na základe vzájomného súhlasu. V dôsledku takýchto praktík sú LGBTI osoby tiež neprimerane vystavované nezamestnanosti, sociálnemu vylúčeniu a chudobe.

EÚ bude aj naďalej stáť na čele úsilia o zabezpečenie plného a rovnakého uplatňovania ľudských práv LGBTI osôb. EÚ prostredníctvom obnoveného rámca vnútornej a vonkajšej politiky, najmä akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2020 – 2024) a historicky prvej stratégie Európskej komisie pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025, podporuje rovnosť vo všetkých oblastiach života v EÚ aj mimo nej.

V súlade s tohtoročnou témou Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii „Spoločne: nepodľahnúť, podporovať, prekonať!“ sa EÚ bude naďalej zaoberať diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, pričom bude upozorňovať na zraniteľnú situáciu LGBTI osôb v období obnovy po pandémii COVID-19 a vyzývať na budovanie spravodlivejších, inkluzívnejších a udržateľnejších spoločností. Bude sa angažovať prostredníctvom politického dialógu s partnerskými krajinami a bude naďalej podporovať organizácie občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv v záujme ochrany a presadzovania plného a rovnakého uplatňovania ľudských práv zo strany LGBTI osôb a rešpektovania rozmanitosti.

Zabezpečenie toho, aby všetci jednotlivci mali právo slobodne si zvoliť, kým chcú byť a koho chcú milovať, si vyžaduje každodenné úsilie nás všetkých.