Rada dáva zelenú centru kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti so sídlom v Bukurešti

Zriadením centra kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré bude zlučovať investície do výskumu, technológií a priemyselného rozvoja, je EÚ pripravená posilniť bezpečnosť internetu a iných kritických sieťových a informačných systémov.

Tento nový orgán so sídlom v rumunskej Bukurešti bude prideľovať finančné prostriedky určené na kybernetickú bezpečnosť z programov Horizont Európa a Digitálna Európa.

Európske centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti bude spolupracovať so sieťou národných koordinačných centier určených členskými štátmi.

Centrum tiež združí hlavné európske zainteresované strany vrátane priemyslu, akademických a výskumných organizácií a relevantných združení občianskej spoločnosti, čím vytvorí komunitu pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom zlepšovať a šíriť odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti v celej Únii.

Rada dnes prijala nariadenie, ktorým sa toto centrum a sieť zriaďujú. Následne ho s konečnou platnosťou prijme Európsky parlament.

Mariana Vieirová da Silvová, portugalská štátna tajomníčka pre predsedníctvo, predsedníctvo Rady

Nové centrum kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti zásadným spôsobom prispeje k zabezpečeniu digitálnej infraštruktúry, ktorú toľkí z nás každodenne využívajú pri práci a vo voľnom čase, ako aj informačných systémov a sietí v kľúčových oblastiach, ako je zdravotníctvo, doprava energetika, finančné trhy a bankové systémy. Posilní aj globálnu konkurencieschopnosť kybernetickobezpečnostného odvetvia EÚ, najmä MSP, ako aj naše vedúce postavenie a strategickú autonómiu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Mariana Vieirová da Silvová, portugalská štátna tajomníčka pre predsedníctvo, predsedníctvo Rady

Centrum kompetencií bude úzko spolupracovať s Agentúrou Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA).