Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)

Predsedníctvo Rady a Európsky parlament sa predbežne dohodli na pravidlách prístupu do príslušných databáz.

Zástupcovia predsedníctva Rady a Európskeho parlamentu dnes dosiahli predbežnú dohodu o pravidlách spájajúcich centrálny systém ETIAS s príslušnými databázami EÚ. Dohodnuté znenia sa teraz predložia príslušným orgánom Rady a Parlamentu na politické schválenie a následne na ich formálne prijatie.

Prijatie týchto pravidiel bude posledným legislatívnym krokom potrebným na zriadenie systému ETIAS, ktorý by mal začať fungovať v roku 2022.

Zavedenie systému EIAS pomôže zlepšiť vnútornú bezpečnosť, predchádzať nelegálnemu prisťahovalectvu, chrániť verejné zdravie a znížiť zdržania na hraniciach prostredníctvom identifikácie osôb, ktoré môžu predstavovať riziko v jednej z uvedených oblastí, ešte pred tým, ako sa dostanú na vonkajšie hranice. Systém ETIAS je tiež stavebným prvkom interoperability medzi databázami v oblasti SVV, čo je dôležitý politický cieľ EÚ v tejto sfére, ktorý by mal byť sfunkčnený do konca roka 2023.

Predbežne dohodnuté pravidlá umožnia centrálnemu systému ETIAS vykonávať kontroly porovnávaním so Schengenským informačným systémom (SIS), vízovým informačným systémom (VIS), systémom vstup/výstup (EES), systémom Eurodac a databázou záznamov štátnych príslušníkov tretích krajín v registroch trestov (ECRIS-TCN), ako aj s údajmi Europolu a Interpolu.

Pravidlá umožňujú prepojenie centrálneho systému ETIAS s týmito databázami a stanovujú údaje, ku ktorým sa má pristupovať na účely systému ETIAS, ako aj podmienky a prístupové práva centrálnej jednotky ETIAS a národných jednotiek ETIAS. Prístup k príslušným údajom v týchto systémoch umožní orgánom posúdiť bezpečnostné riziko alebo imigračné riziko žiadateľov a rozhodnúť o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia.

ETIAS je nový systém EÚ pre cestovné informácie a povolenia. Bude sa vzťahovať na štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti, ktorí budú musieť pred cestou získať cestovné povolenie prostredníctvom online žiadosti.

Informácie poskytnuté v každej žiadosti sa budú automaticky porovnávať s databázami EÚ a príslušnými databázami Interpolu s cieľom zistiť, či existujú dôvody na zamietnutie cestovného povolenia. V prípade, že sa nezaznamená žiadna pozitívna lustrácia ani prvky vyžadujúce si ďalšiu analýzu, cestovné povolenie sa vydá automaticky a rýchlo. Predpokladá sa, že tomu tak bude u väčšiny žiadostí. V prípade, že sa zaznamená pozitívna lustrácia alebo prvok, ktorý si vyžaduje ďalšiu analýzu, žiadosť spracujú manuálne príslušné orgány.

Cestovné povolenie bude platiť tri roky alebo do skončenia platnosti cestovného dokladu zaregistrovaného pri podávaní žiadosti, podľa toho, čo nastane skôr. Pri každej žiadosti bude žiadateľ povinný uhradiť poplatok za cestovné povolenie vo výške 7 EUR.

Systémy IT v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (podkladové informácie)
Celoúnijné IT systémy v oblasti bezpečnosti a migrácie (infografika)
Bezpečnostné kontroly pri príchode do schengenského priestoru a pri odchode z neho (infografika)