Rada schválila legislatívny balík v oblasti súdržnosti vo výške 330 miliárd EUR

EÚ prostredníctvom štrukturálnych fondov sprístupňuje v rokoch 2021 – 2027 viac ako 330 miliárd EUR na regionálne a miestne projekty s cieľom pomôcť znížiť hospodárske rozdiely a podporiť oživenie po pandémii.

Veľvyslanci členských štátov pri EÚ schválili právne predpisy upravujúce finančné prostriedky, ktoré predstavujú takmer tretinu sedemročného rozpočtu EÚ, čím potvrdili politickú dohodu dosiahnutú s Európskym parlamentom.

Nové investičné priority
Balík opatrení v oblasti súdržnosti na roky 2021 – 2027 umožňuje viacročné investície, pričom väčšina zdrojov sa zameriava na menej rozvinuté krajiny a regióny s cieľom posilniť sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť v celej EÚ. V kontexte súčasnej krízy to nielen zmierni dlhodobé sociálne a hospodárske dôsledky pandémie COVID-19, ale pomôže aj fungovaniu jednotného trhu.

Spoluzákonodarcovia sa dohodli na piatich nových cieľoch politiky, ktoré odrážajú hlavné priority EÚ: konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa, ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií uhlíka a dosiahnutie odolnej Európy, prepojenejšia Európa sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa, ktorá implementuje Európsky pilier sociálnych práv.

Európa bližšie k svojim občanom
Z fondov sa financuje široká škála projektov, od dopravnej infraštruktúry, nemocníc a zdravotnej starostlivosti, cez čistú energiu, hospodárenie s vodami, udržateľný rozvoj miest, výskum, inováciu a digitalizáciu až po systémy zamestnanosti, sociálne začlenenie, vzdelávanie a odbornú prípravu.

Zjednodušenie a efektívnosť
Novými právnymi predpismi sa zjednodušujú pravidlá, znižuje byrokracia a zabezpečuje efektívnejšie využívanie zdrojov.

Dôležité je, že tieto právne predpisy sú prepojené s európskym semestrom, t. j. rámcom pre koordináciu hospodárskych politík, ktorého výsledkom sú odporúčania pre štrukturálne reformy na vnútroštátnej úrovni. To poskytne členským štátom usmernenia, pokiaľ ide o to, ako čo najlepšie investovať peniaze z fondov a dosiahnuť väčší vplyv na regionálnej a miestnej úrovni.

Prístup k prostriedkom politiky súdržnosti je okrem toho podmienený dodržiavaním Charty základných práv EÚ a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

V legislatívnych návrhoch sa takisto ustanovuje účinné monitorovanie trhov verejného obstarávania a väčšia transparentnosť, pričom členské štáty poskytujú podrobnejšie informácie o príjemcoch finančných prostriedkov.

Opatrenia v oblasti klímy
Približne 30 % prostriedkov zo štrukturálnych fondov prispeje celkovo k dekarbonizácii hospodárstva, pričom každý druh investičnej činnosti bude mať špecifický klimatický koeficient. Projekty by tiež mali dodržiavať zásadu „nespôsobovať významnú škodu“ v súlade s environmentálnymi cieľmi EÚ.

Reakcia na krízu
V roku 2020 sa politika súdržnosti ukázala ako nevyhnutná pre okamžitú reakciu na pandémiu COVID-19. Zmenou súčasných pravidiel sa členským štátom rýchlo sprístupnila likvidita z nevyužitých pridelených prostriedkov, ktorá sa flexibilne mohla použiť tam, kde to bolo najviac potrebné. Na základe týchto skúseností sa doplnilo nové ustanovenie o dočasnom využívaní finančných prostriedkov v reakcii na budúce núdzové situácie.