Vyhlásenie členov Európskej rady o pandémii COVID-19 a o zdraví

Vyhlásenie členov Európskej rady o pandémii COVID-19 a o zdraví, 25. februára 2021

I. COVID 19
1. Sme odhodlaní pokračovať v spolupráci a koordinácii našich krokov v boji proti pandémii a jej dôsledkom. Epidemiologická situácia je naďalej vážna a nové varianty predstavujú dodatočné výzvy. Preto musíme zachovávať prísne obmedzenia a zároveň zintenzívniť úsilie o urýchlenie dodávok vakcín.

2. V súčasnej situácii je potrebné obmedziť cesty, ktoré nie sú nevyhnutné. Vítame prijatie dvoch odporúčaní Rady, odporúčania o cestovaní v rámci EÚ a odporúčania o cestovaní do EÚ, podľa ktorých možno zaviesť obmedzenia v súlade so zásadami proporcionality a nediskriminácie a pri zohľadnení špecifickej situácie cezhraničných komunít. Musí sa zabezpečiť neobmedzený tok tovaru a služieb v rámci jednotného trhu, a to aj využívaním zelených jazdných pruhov.

3. Vo všetkých našich členských štátoch sa už začala vakcinácia a našou stratégiou v oblasti vakcín sa zabezpečuje, aby mali prístup k vakcínam všetky členské štáty. Napriek tomu však musíme naliehavo urýchliť povoľovanie, výrobu a distribúciu vakcín, ako aj vakcináciu. Musíme tiež posilniť našu kapacitu v oblasti dohľadu a detekcie s cieľom čo najskôr identifikovať varianty, aby bolo možné kontrolovať ich šírenie, ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom Inkubátor HERA:spoločné predvídanie hrozby variantov COVID-19. Podporujeme ďalšie úsilie Komisie zamerané na spoluprácu s priemyslom a členskými štátmi s cieľom zvýšiť súčasné kapacity výroby vakcín a podľa potreby prispôsobiť vakcíny novým variantom. Podporujeme aj pokračujúce úsilie Komisie o urýchlenie dostupnosti surovín, uľahčenie uzatvárania dohôd medzi výrobcami z rôznych dodávateľských reťazcov, posúdenie existujúcich zariadení s cieľom pomôcť pri zvyšovaní výroby v EÚ a o podporenie výskumu a vývoja. Spoločnosti musia zabezpečiť predvídateľnosť svojej výroby vakcín a dodržiavať zmluvné dodacie lehoty. Mala by sa zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o celkové úsilie.

4. Vyzývame, aby sa pokračovalo v práci na spoločnej koncepcii osvedčení o očkovaní, a k tejto otázke sa ešte vrátime.

5. Opätovne potvrdzujeme našu solidaritu s tretími krajinami a zdôrazňujeme, že sme odhodlaní zintenzívniť našu globálnu reakciu na pandémiu. Naďalej sme odhodlaní na základe spoločných zásad zlepšovať prístup k vakcínam pre prioritné skupiny v našom susedstve aj mimo neho a podporovať globálny prístup prostredníctvom nástroja COVAX. Vítame prvé plány nástroja COVAX na distribúciu vakcín do 92 krajín s nízkymi a strednými príjmami. EÚ sa zaväzuje prispieť spravodlivým podielom na financovanie Akcelerátora ACT.

6. Celkovú situáciu budeme naďalej podrobne posudzovať a v prípade potreby prijmeme opatrenia.

II. HEALTH
7. Hoci sa kríza COVID-19 ešte neskončila, už teraz je čas začať zvyšovať našu budúcu odolnosť v oblasti zdravia.

8. V súlade s právomocami Únie stanovenými v zmluvách budeme pracovať na zlepšení koordinácie na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť lepšiu prevenciu, pripravenosť a reakciu v prípade budúcich zdravotných núdzových situácií. Prioritne je potrebné pracovať na zaisťovaní toho, aby EÚ mala prostriedky na zabezpečenie dostatočného množstva vakcín a kritických potrieb pre všetky členské štáty, na podporu celého procesu vývoja bezpečných a účinných vakcín a liekov, a to aj prostredníctvom včasných investícií do výrobných kapacít, a na čo najlepšie využívanie veľkých dát (big data) a digitálnych technológií na účely medicínskeho výskumu a zdravotnej starostlivosti. Malo by sa pokročiť aj v práci na návrhoch týkajúcich sa zdravotnej únie a na farmaceutickej stratégii, a to aj pokiaľ ide o prístup k liekom vo všetkých členských štátoch.

9. Vyzývame Komisiu, aby do júna 2021 predložila správu o doterajších skúsenostiach nadobudnutých počas pandémie COVID-19. Táto správa by sa mala okrem iného zaoberať výmenou informácií, koordináciou, komunikáciou a spoločným verejným obstarávaním, ako aj otázkou, ako zabezpečiť primerané výrobné kapacity v EÚ a vybudovať strategické rezervy a zároveň podporovať diverzifikáciu a odolnosť globálnych zdravotníckych dodávateľských reťazcov. Na túto prácu by sa malo nadviazať v druhom polroku 2021.

10. Na riešenie súčasných a budúcich zdravotných hrozieb je nevyhnutná globálna mnohostranná spolupráca. Sme odhodlaní presadzovať globálnu zdravotnú bezpečnosť, okrem iného aj posilnením Svetovej zdravotníckej organizácie a prácou na medzinárodnej zmluve o pandémiách v jej rámci. V tejto súvislosti so záujmom očakávame celosvetový samit skupiny G20 o zdraví, ktorý sa uskutoční v Ríme.