Balík opatrení na oživenie kapitálových trhov

Rada prijala prvý súbor opatrení s cieľom pomôcť spoločnostiam získať prístup k financovaniu.

Rada prijala cielené zmeny smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) II a zmeny nariadenia o prospekte s cieľom uľahčiť rekapitalizáciu spoločností EÚ na finančných trhoch v nadväznosti na krízu spôsobenú ochorením COVID-19.

Spolu s úpravami sekuritizačného rámca EÚ sú opatrenia súčasťou balíka opatrení na oživenie kapitálových trhov, na ktorom sa Rada a Európsky parlament dohodli koncom minulého roka. Cieľom balíka je uľahčiť kapitálovým trhom podporu oživenia hospodárstva po pandémii.

Zmeny smernice MiFID II

Zmeny pravidiel v smernici MiFID II sa zaviedli s cieľom zjednodušiť požiadavky na informácie cieleným spôsobom a zároveň zabezpečiť ochranu investorov. Zmenami sa napríklad znižuje množstvo informácií o nákladoch a poplatkoch, ktoré sa musia poskytovať profesionálnym investorom a oprávneným protistranám stranám. Informácie o investíciách v papierovej podobe sa takisto postupne zrušia, okrem ich poskytovania pre retailových klientov, ak požiadajú o pokračovanie takejto služby.

Nové pravidlá takisto umožnia bankám a finančným spoločnostiam spojiť náklady na prieskum a vykonávanie, pokiaľ ide o prieskum činností emitentov s malou a strednou kapitalizáciou. Pomôže to pri intenzívnejšom preskúmaní takýchto emitentov a ich prístupu k financovaniu.

Medzi ďalšie zmeny patria úpravy režimu obmedzenia pozícií pre komoditné deriváty s cieľom podporiť vznik a rast trhov s komoditnými derivátmi denominovanými v eurách.

Prospekt obnovy EÚ

Nariadenie o prospekte bolo zmenené najmä s cieľom zaviesť nový „prospekt obnovy EÚ“. Tento kratší prospekt uľahčí spoločnostiam zvýšenie kapitálu na uspokojenie ich potrieb financovania a zároveň zabezpečí poskytovanie primeraných informácií investorom.

Prospekt obnovy bude k dispozícii na zvýšenie kapitálu až o 150 % nesplateného kapitálu v priebehu 12 mesiacov. Nový režim sa bude uplatňovať do konca roka 2022.

Ďalšie kroky

Texty dnes prijatých legislatívnych aktov sa podpíšu 16. februára a očakáva sa, že sa uverejnia v úradnom vestníku do konca februára.

Zmeny smernice MiFID II nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po ich uverejnení a od členských štátov sa bude vyžadovať, aby ich transponovali do vnútroštátneho práva do deviatich mesiacov od tohto dátumu. Opatrenia sa začnú uplatňovať 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Zmeny nariadenia o prospekte nadobudnú účinnosť 20. dňom po dátume ich uverejnenia.

O zmenách sekuritizačného rámca EÚ má Európsky parlament hlasovať na svojej marcovej plenárnej schôdzi. Rada ich následne prijme.