Slovensko vychádza z nesprávnych podkladov pre ochranu klímy a obnoviteľné zdroje

Národný energetický a klimatický plán Slovenska, ktorý má ponúknuť riešenia pre dosiahnutie klimatických cieľov do roku 2030, má značné nedostatky.

Dlhodobo na tento problém upozorňuje Slovenská klimatická iniciatíva a jej partneri SAPI a Budovy pre budúcnosť. Na pochybenia poukazuje vo svojom októbrovom hodnotení aj Európska komisia. Žiada o prepracovanie až desiatich chybných oblastí a dáva odporúčania, ako tieto chyby odstrániť a prepojiť s obnovou ekonomiky po pandémii.

„Aktuálny energetický a klimatický plán Slovenska sa v oblasti dekarbonizácie takmer celý točí okolo teplárenstva a obnoviteľné zdroje energie sú pritom odsunuté na druhú koľaj. Pritom Slovensko má práve najväčší problém s dosahovaním plánovaného podielu obnoviteľných zdrojov energie. Treba si tiež uvedomiť, že napríklad doprava, ktorej dekarbonizácia sa do veľkej miery opiera o batériovú alebo vodíkovú elektromobilitu, nutne potrebuje elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov,” povedal Ján Karaba zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

Ako kľúčové pre dosiahnutie našich národných aj európskych cieľov v oblasti zvyšovania energetickej efektivity boli identifikované sektory priemyslu a budov

“Pri sektore budov narážame na problém, keďže Národný energetický a klimatický plán Slovenska nevychádza z Dlhodobej stratégie obnovy budov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR  malo mať túto stratégiu hotovú v marci, ale dokončuje ju až teraz, koncom roka 2020. Tým pádom ciele úspor energie a zníženia emisií v sektore budov nie sú v Národnom energetickom a klimatickom pláne zahrnuté. Navyše to vytvára objektívne obavy, či budú obe kľúčové politiky vo vzájomnom súlade,” povedala Katarína Nikodemová, Budovy pre budúcnosť.

Taktiež výskum a inovácie v energetike zostávajú bez jasnej stratégie a merateľných cieľov.  Ďalej v pláne chýbajú nevyhnutné kroky na postupné ukončenie energetických dotácií, najmä v prípade fosílnych palív. Nedostatočná je aj analýza spravodlivej transformácie uhoľných regiónov.  Navyše, plán neobsahuje žiadne politiky ani opatrenia zamerané konkrétne na boj proti energetickej chudobe.

Revíziu Národného energetického a klimatického plánu Slovenska sľubuje aj programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024, zatiaľ sa však k tomu vláda konkrétne nevyjadruje. Oprava týchto chýb a nedostatkov je pritom kľúčová pre ochranu klímy, nastavenie klimatickej politiky Slovenska, ale aj zvýšenie našej životnej úrovne. Bez správnych podkladov nebudeme mať ani správne modely pre dosiahnutie klimatických cieľov. Uniknú nám tak mnohé príležitosti a vyše 126 000 ľudí na Slovensku, ktorí žiadajú väčšiu ochranu klímy cez petíciu „Klíma ťa potrebuje", zostanú nevypočutí.