Odborníci z Nemecka a Estónska v online spojení s NÚCEM pri príprave overovania kriteriálnych testov

Odborníci na tvorbu testov sa zišli už po tretíkrát na workshope v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v rámci projektu Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku, no tentoraz sa stretnutie uskutočnilo online formou.

 

Pre slovenských odborníkov ho pripravili experti z Inštitútu vzdelávania Stuttgartskej univerzity v Nemecku spolu s inštitútom Innove z estónskeho Tallinnu v dňoch 17. až 19. júna 2020.

Medzinárodný workshop bol zameraný predovšetkým na procesy súvisiace s prípravou pilotných overovaní kriteriálnych testov na vzorke základných škôl na Slovensku. Kriteriálne alebo overovacie testy budú poskytovať spätnú väzbu viac školám ako jednotlivcom. „Na rozdiel od metodiky testovania, ktorú používame v súčasnosti, kriteriálne testy ukážu učiteľom rozloženie žiakov v triede podľa toho, na akej úrovni ovládajú vzdelávací obsah – od najnižšej úrovne až po najvyššiu,“ uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. „Učitelia tak dostanú presnejšiu diagnostiku úrovní vedomostí a zručností v ich triedach, a teda budú môcť so žiakmi cielenejšie pracovať na ich zlepšovaní,“ dodala Kanovská.

V úvode stretnutia odborníci diskutovali o finálnej podobe pripravovaných kriteriálnych testov z matematiky a slovenského jazyka z hľadiska ich formálnej i obsahovej úpravy. Jednotlivé tímy expertov predstavili svoje návrhy dizajnu testových zošitov, ich finalizácia bude úlohou pre tvorcov testov na najbližšie obdobie.

Program mítingu bol zameraný najmä na proces prípravy pilotného e-testovania, ktoré NÚCEM uskutoční v systéme E-test, ďalej na logistické procesy, harmonogram činností, spôsob hodnotenia úloh či na formy a spôsoby odovzdávania a prezentovania výsledkov. Inšpiratívne a motivujúce boli pre slovenských odborníkov skúsenosti kolegov z Estónska, ktorí predstavili svoj systém elektronických testov aj s konkrétnymi ukážkami reportov výsledkov školám.

„Innove v Estónsku realizuje testovania v treťom, šiestom, deviatom a dvanástom ročníku vzdelávania na školách. Kým národné merania sa uskutočňujú v papierovej forme a elektronické testovania na vzorke škôl, v krátkodobom horizonte má estónska vláda v úmysle zabezpečovať externé hodnotenie na všetkých školách výlučne prostredníctvom počítačov,“ vysvetlila Gunda Tire z inštitútu v Tallinne.

V rámci tímových aktivít pripravili účastníci workshopu, inšpirovaní praktickými skúsenosťami z Nemecka a Estónska, akčný plán na obdobie do novembra 2020, kedy je naplánované samotné pilotné overovanie kriteriálnych testov na vzorke cca 20 slovenských škôl.

Počas workshopu bol veľký priestor venovaný diskusii o štatistických metódach a s tým súvisiacim štatistickým výberom vzorky škôl do pilotného testovania. Pod vedením Stefana Behrendta, odborníka na pedagogiku a štatistiku zo Stuttgartskej univerzity, budú v najbližšom období pokračovať pre expertov a výskumníkov zo Slovenska online štatistické školenia zacielené na metodiku vyhodnocovania kriteriálnych testov.

V poradí štvrtý a zároveň posledný workshop projektu so zameraním na štatistické analýzy výsledkov testov, interpretáciu dát a ich komunikovanie školám i rodičom je naplánovaný na február 2021.

Členmi riadiaceho výboru projektu (Steering Committee) sú okrem zástupcov medzinárodného riešiteľského tímu aj predstavitelia Európskej komisie, Inštitútu vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR, Štátnej školskej inšpekcie a Štátneho pedagogického ústavu. Partnerskou organizáciou je Teach for Slovakia.

Projekt s názvom „Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku“ realizuje NÚCEM od roku 2019 v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem EÚ 2017–2020 (SRSP). Viac informácií o projekte nájdete tu: https://www.nucem.sk/sk/projekty-a-linky/kriterialne-testy