Výsledky slovenských žiakov v oblasti finančnej gramotnosti v medzinárodnom hodnotení OECD PISA 2018

Slovenská republika sa zapojila aj do tretieho cyklu testovania finančnej gramotnosti v rámci medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018.

Finančná gramotnosť je doplnkovou doménou štúdie PISA, Slovensko sa dobrovoľne zapojilo do každého z doteraz realizovaných meraní finančnej gramotnosti (v rokoch 2012, 2015, 2018).

Do testovania finančnej gramotnosti sa v poslednom cykle PISA 2018 zapojilo celkom 20 krajín, vrátane Slovenskej republiky, z toho 13 krajín OECD (Austrália, Kanada, Čile, Estónsko, Fínsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Španielsko a Spojené štáty americké) a 7 partnerských krajín (Brazília, Bulharsko, Gruzínsko, Indonézia, Peru, Ruská federácia a Srbsko). Úlohy z oblasti finančnej gramotnosti riešilo na celom svete v roku 2018 približne 117 000 žiakov.

Slovenská republika otestovala finančnú gramotnosť 15-ročných žiakov na vybranej vzorke 3 400 žiakov všetkých typov škôl zapojených do štúdie PISA 2018. Testovanie finančnej gramotnosti PISA realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v dňoch 16. - 27. apríla 2018 na vzorke 357 slovenských škôl.

Cieľom tejto časti štúdie PISA 2018 bolo zhodnotiť úroveň vedomostí a zručností 15-ročných žiakov v oblasti financií, ktoré sú pre nich nevyhnutné k tomu, aby mohli robiť svoje finančné plány a rozhodnutia. Rovnako ako v ostatných sledovaných oblastiach (matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť) aj v tejto oblasti sa štúdia PISA zamerala na posúdenie schopností žiakov preukázať a aplikovať ich vedomosti a zručnosti v praxi. Nemenej dôležitým cieľom tohto testovania je aj samotné medzinárodné porovnanie získaných výsledkov, ktoré môže krajinám priniesť odpovede na mnohé otázky týkajúce sa pohľadu mladých ľudí na finančnú oblasť ako aj jej postavenie v ich živote.

Aké výsledky dosiahli slovenskí žiaci vo finančnej gramotnosti?

Slovenská republika dosiahla vo finančnej gramotnosti v štúdii PISA 2018 výkon na úrovni 481 bodov, pričom priemer krajín OECD bol 505 bodov. Priemerné skóre slovenských žiakov sa tak nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Porovnateľný výkon ako žiaci SR dosiahli žiaci z Talianska. V rámci krajín OECD dosiahlo signifikantne nižší výkon ako Slovensko iba Čile.

Z hľadiska trendov sme vo finančnej gramotnosti v PISA 2018 zaznamenali štatisticky významné zlepšenie výkonu slovenských žiakov (až o 36 bodov) oproti roku 2015. V porovnaní s rokom 2012, kedy bolo testovanie v oblasti finančnej gramotnosti realizované po prvýkrát, je skóre slovenských žiakov v roku 2018 o 11 bodov vyššie, čo však nepredstavuje signifikantný rozdiel. Znamená to, že výkon slovenských žiakov dosiahnutý v roku 2018 je na úrovni výkonu z roku 2012. Výkon slovenských dievčat a chlapcov bol v oblasti finančnej gramotnosti v PISA 2018 porovnateľný.

V treťom cykle štúdie sa do rizikovej skupiny zaradilo 21,2 % slovenských žiakov, pričom v priemere krajín OECD túto skupinu tvorí 14,7 % žiakov. Žiaci patriaci do rizikovej skupiny nie sú schopní v základných súvislostiach riešiť a aplikovať v praxi otázky a problémy týkajúce sa financií. Ak porovnávame percentuálne zastúpenie slovenských žiakov v rizikovej skupine s predchádzajúcimi cyklami štúdie PISA, vidíme, že v roku 2018 bol percentuálny podiel žiakov zaradených do rizikovej skupiny o 13,5 percentuálneho bodu nižší ako v roku 2015 (34,7 %), pričom tento rozdiel je štatisticky významný. Rozdiel oproti roku 2012 (22,8 %) je 1,6 percentuálneho bodu, čo nie je štatisticky významné. Znamená to, že percentuálny podiel žiakov, ktorí sa v roku 2018 zaradili svojim výkonom do rizikovej skupiny, je porovnateľný s rokom 2012.

Na opačnej strane výkonového spektra môžeme voči cyklom 2015 a 2012 pozorovať v PISA 2018 porovnateľné percentuálne zastúpenie našich 15-ročných žiakov v tzv. top úrovni dosahujúce 7,2 % žiakov. Je žiaduce, aby výsledkom vzdelávania bol čo možno najvyšší podiel práve takýchto najúspešnejších žiakov. Percentuálny podiel žiakov v top skupine, teda najvyššej výkonovej skupine, je na Slovensku oproti priemeru krajín OECD (10,5 %) vo finančnej gramotnosti signifikantne nižší.

Aké faktory ovplyvňujú výsledky žiakov z finančnej gramotnosti?

Vplyv socio-ekonomického zázemia na výkon žiakov vo finančnej gramotnosti je v Slovenskej republike signifikantne vyšší ako v priemere krajín OECD. Na Slovensku dosiahli žiaci s vyšším socio-ekonomickým statusom o viac ako 100 bodov vyššie skóre vo finančnej gramotnosti oproti žiakom s nižším socio-ekonomickým statusom, čo je najvýraznejší rozdiel v rámci krajín OECD.

Štúdia PISA si všíma aj odpovede žiakov v dotazníku, ktoré sú vyhodnocované ako sprievodné faktory ovplyvňujúce výkon žiakov v teste. Žiaci, ktorí v dotazníku uviedli, že informácie o finančných záležitostiach (napr. míňanie, sporenie, investovanie) získavajú od svojich rodičov, dosiahli signifikantne vyššie skóre v teste z finančnej gramotnosti oproti žiakom, ktorí uviedli, že od rodičov tieto informácie nezískavajú. Podobne žiaci, ktorí získavajú informácie o finančných záležitostiach z internetu, dosiahli signifikantne vyššie skóre v teste v porovnaní so žiakmi, ktorí prezentovali opačný názor. Zaujímavé je aj zistenie, že žiaci, ktorí získavajú informácie o finančných záležitostiach <