Ďalšie zistenia o slovenských učiteľoch v treťom cykle štúdie OECD TALIS 2018

OECD dnes zverejňuje ďalšie zistenia o učiteľoch v 2. časti medzinárodnej správy TALIS 2018. Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS (Teaching and Learning International Study) je najväčšou medzinárodnou štúdiou, ktorá sa zameriava na učiteľov.

 

Do štúdie OECD TALIS 2018 sa zapojilo celkovo 260 000 učiteľov z 31 krajín OECD a 17 ďalších krajín a regiónov sveta. Spomedzi zapojených krajín bolo 23 členských krajín EÚ. Slovensko sa zúčastnilo na všetkých troch cykloch tejto štúdie, prvý cyklus bol realizovaný v roku 2008, druhý cyklus v roku 2013 a v poradí tretí v roku 2018. Dňa 19. júna 2019 bola zverejnená 1. časť zistení štúdie OECD TALIS 2018 na Slovensku.

Do štúdie TALIS 2018 sa na Slovensku zapojilo 181 škôl s 3 046 učiteľmi, vyučujúcimi na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií a 180 riaditeľov škôl. Štúdiu TALIS 2018 realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v období od 30. 4. 2018 do
11. 5. 2018 a spočívala vo vyplnení školského dotazníka riaditeľom školy a učiteľských dotazníkov vybranými učiteľmi. Vyplnenie dotazníkov prostredníctvom internetu – elektronicky, trvalo približne 45 až 60 minút.

Ďalšie zistenia štúdie TALIS 2018 Slovensko – 2. časť

 

Ako učitelia vnímajú svoje povolanie a pracovné podmienky?

  • V priemere krajín OECD iba 26 % učiteľov a 37 % riaditeľov zapojených v štúdii TALIS vyjadrilo súhlas, resp. rozhodný súhlas s tvrdením, že povolanie učiteľa je spoločnosťou oceňované. V Slovenskej republike je tento podiel najmenší zo všetkých krajín OECD a spoločnosťou sa cíti byť ocenenými len  4,5 % učiteľov a 2,1 % riaditeľov. V porovnaní s predchádzajúcim cyklom TALIS 2013 nenastal u slovenských učiteľov a ani riaditeľov významný rozdiel v ich vnímaní, akým je v spoločnosti ich povolanie oceňované.

  • Oproti roku 2013 sme zaznamenali na Slovensku v TALIS 2018 pozitívnu zmenu v tom, ako sú slovenskí učitelia spokojní so svojím povolaním. Významne viac učiteľov vyjadrilo súhlas, resp. rozhodný súhlas s výrokom: výhody tejto profesie jednoznačne prevažujú nad nevýhodami (o 8,8 percentuálnych bodov); ak by som sa mal/-a znovu rozhodnúť, určite by som si túto prácu vybral/-a (viac o 4,9 percentuálnych bodov) a významne menej s výrokom ľutujem, že som sa rozhodol/-a stať učiteľom/-kou (o 4,7 percentuálnych bodov). Spokojnejší so svojím povolaním sú učitelia na vidieku oproti učiteľom v meste. O 6,5 percentuálneho bodu viac slovenských učiteľov pracujúcich v mestách ako na vidieku, uvažuje nad tým, či by nebolo lepšie vybrať si iné povolanie.

  • Pri skúmaní spokojnosti so svojou prácou a pracovným prostredím v priemere krajín OECD 92,6 % a v SR 94,7 % učiteľov uviedlo, že sú spokojní so svojím výkonom v aktuálnej škole (riaditelia OECD 94,1 %, SR 93 %). Túto vysokú mieru spokojnosti možno vidieť aj v názoroch na ich súčasné pracovné prostredie. Pri porovnaní s rokom 2013 nenastala v rámci SR v tejto oblasti významná zmena.

  • Približne jeden z piatich učiteľov v priemere krajín OECD uviedol, že vo svojej práci zažíva stres veľmi (OECD 18,1 %, SR 11,5 %) alebo dosť (OECD 30,6 %, SR 32 %). Približne 68,8 % riaditeľov škôl v priemere krajín OECD a 85,3 % riaditeľov v SR uviedlo, že medzi ich hlavné príčiny stresu patrí priveľké množstvo administratívnej práce, udržiavanie súladu s meniacimi sa požiadavkami zriaďovateľov, VÚC alebo ministerstva školstva (OECD 55,5 %, SR 65,2 %), zodpovednosť za výsledky žiakov (OECD 46,4 %, SR 55,9 %), reagovanie na obavy rodiča alebo opatrovníka (OECD 46,5 %, SR 43,4 %) a udržiavanie disciplíny v triede (OECD 41,7 %, SR 39,7 %).

  • V priemere krajín OECD 65,5 % riaditeľov zapojených v štúdii TALIS uviedlo, že pracuje na plný pracovný úväzok bez povinnosti vyučovania žiakov (v SR len 3,9 %); 30,9 % riaditeľov v priemere OECD pracuje na plný pracovný úväzok s povinnosťou vyučovania žiakov (v SR až 93,1 %); 1,6 % riaditeľov pracuje na čiastočný pracovný úväzok bez vyučovania žiakov (SR 0 %) a 2 % riaditeľov pracuje na čiastočný pracovný úväzok s vyučovaním žiakov (SR 3 %). Spomedzi krajín OECD iba v Českej republike, Slovenskej republike a Izraeli uviedlo viac než 90 % riaditeľov, že pracujú na plný pracovný úväzok s povinnosťou vyučovania žiakov.