Rada pre mediálne služby bude koordinátorom digitálnych služieb

Poslanci NRSR schválili novelu zákona o mediálnych službách, ktorým sa do slovenského právneho poriadku implementuje európsky akt o digitálnych službách (DSA) a Rada pre mediálne služby sa ustanovuje za orgán poverený výkonom kompetencií podľa tohto nariadenia.

Po nadobudnutí účinnosti novely zákona sa tak Rada pre mediálne služby stane koordinátorom digitálnych služieb.

Už rok je Rada pre mediálne služby súčasťou celoeurópskej neformálnej siete protokoordinátorov digitálnych služieb; popri autoritách z Nemecka, Holandska, Írska a Francúzska je jedným z piatich regulačných orgánov, ktoré v tejto sieti vedú pracovné skupiny. Rada pre mediálne služby sa zúčastňuje všetkých pracovných skupín v rámci tejto siete, pracovnú skupinu zameranú na integritu informačného priestoru EÚ a systémové riziká vedie od vlaňajšieho novembra.

Od februára tohto roka, keď DSA nadobudlo účinnosť, sa Rada pre mediálne služby zúčastňuje aj všetkých zasadnutí európskeho Výboru pre digitálne služby. Pre chýbajúcu národnú legislatívu v ňom mala doteraz len status pozorovateľa. „Medzi ostatnými združenými regulátormi, vrátane Európskej komisie, požíva Rada pre mediálne služby takú dôveru, že jej bolo umožnené uchádzať sa o vedenie pracovnej skupiny zameranej na systémové riziká Výboru pre digitálne služby aj napriek tomu, že zatiaľ nemohla byť jeho riadnym členom. Sme tiež dominantným členom pracovnej skupiny na ochranu volieb, zúčastňujeme sa zasadnutí pracovnej skupiny orientovanej na overovania veku používateľov online služieb,“ priblížil aktivity regulátora v európskom výbore Martin Dorociak, riaditeľ Rady pre mediálne služby.

Na úlohy spojené s výkonom povinností dohľadu podľa DSA sa Rada pre mediálne služby intenzívne pripravuje už od roku 2022, kedy bolo toto nariadenie schválené Radou EÚ a Európskym parlamentom. Dnes je plne pripravená okamžite začať vykonávať kompetencie koordinátora digitálnych služieb. Okrem iného aktívne spolupracovala na tvorbe usmernení ako postupovať pri sťažnostiach a certifikáciách podľa DSA, ktorými sa riadia mediálni regulátori v celej EÚ, pripravila aj informačnú kampaň o praktickom význame DSA pre používateľov internetu.

DSA zavádza nové harmonizované pravidlá pre poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, vrátane sociálnych sietí, online trhovísk, internetových vyhľadávačov, webhostingových a cloudových služieb, online cestovných a ubytovacích platforiem, obchodov s aplikáciami a iných typov online platforiem. Ustanovenie Rady pre mediálne služby za koordinátora digitálnych služieb je prirodzeným rozšírením jej doterajšej pôsobnosti v regulácii online obsahu.

Rada pre mediálne služby má vybudovanú funkčnú sieť vzťahov s najväčšími platformami na zdieľanie obsahu - Facebook, YouTube, TikTok, X. Pravidelne komunikujeme s jej zástupcami a prostredníctvom špecializovaného eskalačného kanála vytvoreného na základe tejto spolupráce priamo pre účely Rady nahlasujeme platformám potenciálne nelegálne obsahy a obsahy porušujúce normy komunity, čím sa zabezpečuje rýchlejšie a efektívnejšie odstraňovanie toxického online obsahu. Pre našu analytickú činnosť popritom získavame cenné informácie o efektivite prístupu k detekovaniu a odstraňovaniu takéhoto obsahu zo strany platforiem, vysvetlil M. Dorociak. Rada pre mediálne služby je zároveň komunikačným kanálom pre ostatné relevantné slovenské inštitúcie, za ktoré sporné obsahy centralizovane nahlasuje platformám.

Okrem iného je Rada pre mediálne služby od apríla tohto roka aj členom Global Online Safety Regulators Network (GOSRN), medzinárodnej skupiny regulátorov, ktorej úlohou je pracovať na súlade prístupu regulátorov k rizikám online (tzv. regulatory coherence). Rada pre mediálne služby je v GOSRN, vedenej britským regulátorom OFCOM, zástupcom pre celý región strednej a východnej Európy a poskytuje ostatným regulátorom (nielen) DSA expertízu.