Voda: Rada sa dohodla na mandáte na rokovanie o aktualizácii zoznamu znečisťujúcich látok

Rada sa dohodla na mandáte na rokovanie o smernici, ktorou sa zmení rámcová smernica o vode, smernica o podzemných vodách a smernica o environmentálnych normách kvality.

V návrhu sa aktualizujú prioritné látky a environmentálne normy kvality, pokiaľ ide o povrchové a podzemné vody.

V mandáte Rady sa vyvažuje zachovanie ambicióznych cieľov politík EÚ a flexibilita pre členské štáty pri vykonávaní právnych predpisov týkajúcich sa vody, pričom sa zachovávajú rovnaké podmienky a znižuje administratívna záťaž.

Rada dnes urobila ďalší významný krok k ďalšiemu zlepšeniu kvality európskej vody. Znižovanie znečisťujúcich látok a rozšírenie monitorovania na nové látky v povrchových a podzemných vodách, ako sú napríklad „večné chemikálie“ alebo lieky, má zásadný význam pre ochranu ľudského zdravia a našich ekosystémov.

Alain Maron, minister vlády regiónu Brusel-hlavné mesto zodpovedný za klimatickú transformáciu, životné prostredie, energetiku a participatívnu demokraciu

Aktualizovaný zoznam látok znečisťujúcich vodu

V návrhu sa aktualizuje zoznam látok znečisťujúcich vodu doplnením nových znečisťujúcich látok a súvisiacich noriem kvality pre niektoré perfluóralkylované a polyfluóralkylované látky (PFAS), lieky a pesticídy.

„Večné chemikálie“ (PFAS)

PFAS je veľká skupina „večných chemikálií“, ktoré sa používajú v kuchárskom riade, odevoch a nábytku, hasiacej pene a výrobkoch osobnej hygieny. Členské štáty sa dohodli, že zachovajú návrh Komisie stanoviť environmentálne normy kvality pre súčet 24 PFAS v povrchových vodách.

Pesticídy

Návrh Komisie doplniť normy kvality pre nerelevantné metabolity pesticídov sa zjednodušil. Rada tiež doplnila povinnosť Komisie zostaviť zoznam známych pesticídov s uvedením, či sú alebo nie sú relevantné.

Lieky

Členské štáty súhlasili s tým, aby sa na zoznam zaradili jednotlivé farmaceutické výrobky používané ako lieky proti bolesti a protizápalové lieky, ako aj antibiotiká, ako to navrhla Komisia. V mandáte na rokovanie sa stanovuje postupný prístup, ak existujú dôkazy o tom, že na ochranu ekosystému je potrebné stanoviť prísnejšie normy kvality.

Monitorovanie a nahlasovanie

V rámcovej smernici o vode sa od členských štátov vyžaduje, aby predložili plány manažmentu povodia a podávali správy o stave vodných útvarov vo svojich krajinách. V tejto súvislosti sa v súčasnej rámcovej smernici o vode uplatňuje zásada „ak sa nesplní jeden, nesplní sa žiaden“ (one-out all-out). Znamená to, že všetky ekologické a chemické ukazovatele by mali spĺňať normy kvality stanovené v právnych predpisoch EÚ.

Pri uplatňovaní tejto zásady sa ťažko sleduje celkový pokrok. Členské štáty sa preto dohodli, že Komisia stanoví na úrovni EÚ ukazovatele na meranie pokroku jednotným spôsobom, a to aj v situáciách, keď nie všetky kritériá kvality indikujú dobrý stav.

V mandáte na rokovanie sa stanovuje priebežné podávanie správ, nové techniky monitorovania vrátane diaľkového snímania a možnosť zriadiť celoúnijný monitorovací nástroj, ktorý členským štátom pomôže plniť ich úlohy.

Členské štáty takisto objasnili pojem zhoršenia stavu vodného útvaru: účinky krátkodobých činností bez trvalých dôsledkov alebo presun už existujúceho znečistenia v rámci vodných útvarov alebo medzi nimi sa nebudú považovať za zhoršenie, pokiaľ nespôsobia celkový nárast znečistenia.

Látky znečisťujúce podzemné vody

Pokiaľ ide o látky v podzemnej vode identifikované ako látky vzbudzujúce obavy na vnútroštátnej úrovni, mandát na rokovanie zužuje rozsah pôsobnosti a hodnoty pre celú EÚ stanovuje len pre syntetické látky. Okrem toho, členské štáty budú mať čas do roku 2039, aby dosiahli dobrý chemický stav podzemných vôd.

Keďže podzemná voda je hlavným zdrojom pitnej vody v mnohých členských štátoch, v mandáte na rokovanie sa zosúlaďujú limity na PFAS pre podzemné vody so smernicou o pitnej vode, v ktorej sa stanovujú normy kvality týkajúce sa 20 PFAS. Mandát zahŕňa aj normy kvality zamerané na štyri najproblematickejšie PFAS.

Mandátom na rokovanie sa zavádza povinný „zoznam sledovaných látok“ pre podzemné vody, ktorý je podobný ako existujúci mechanizmus pre povrchové vody. Rada objasnila, že mikroplasty a gény rezistencie na antimikrobiálne látky sa zaradia do zoznamu sledovaných látok až po zavedení harmonizovaných noriem monitorovania a hodnotenia.

Budúce revízie a transpozícia

Členské štáty vo svojom mandáte na rokovania zdôraznili potrebu aktualizovať zoznam relevantných znečisťujúcich látok pre povrchové a podzemné vody prostredníctvom legislatívnych aktov, ktoré sa majú prijať v súlade s riadnym legislatívnym postupom, namiesto pôvodného návrhu, aby sa menili prostredníctvom delegovaných aktov Komisie.

Mandát na rokovanie umožňuje členským štátom transponovať smernicu do dvoch rokov namiesto 18 mesiacov, ako pôvodne navrhla Komisia.

Ďalšie kroky

Dohoda o mandáte Rady na rokovanie umožňuje jej predsedníctvu začať rokovania s Európskym parlamentom o konečnom znení. Európsky parlament prijal svoju pozíciu 24. apríla 2024.

Kontext

Znečistenie povrchových a podzemných vôd chemickými látkami predstavuje pre vodné prostredie hrozbu s takými dôsledkami, ako sú napríklad akútna a chronická toxicita pre vodné organizmy, akumulácia znečisťujúcich látok v ekosystéme, strata prírodných biotopov a biodiverzity, ako aj hrozbu pre ľudské zdravie.

Tento návrh vychádza z právnej povinnosti EÚ pravidelne preskúmavať zoznamy znečisťujúcich látok ovplyvňujúcich povrchové a podzemné vody. Stanovenie environmentálnych noriem prispieva k cieľu Európskej zelenej dohody dosiahnuť do roku 2050 životné prostredie bez škodlivého znečistenia.