Závery Európskej rady o Ukrajine, bezpečnosti a obrane

Závery Európskej rady o Ukrajine, bezpečnosti a obrane, Blízkom východe, rozširovaní a reformách, migrácii, pripravenosti a reakcii na krízu a o európskom semestri.

UKRAJINA 1. Dva roky od začiatku útočnej vojny, ktorú Rusko rozpútalo proti Ukrajine, a desať rokov po tom, ako protiprávne anektovalo Krym a Sevastopol, čím v obidvoch prípadoch zjavne porušilo svoje záväzky vyplývajúce z Charty OSN a medzinárodného práva, Európska rada ešte neochvejnejšie podporuje nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Rusko nesmie zvíťaziť. Vzhľadom na naliehavosť situácie je Európska únia odhodlaná naďalej poskytovať Ukrajine a jej ľudu všetku potrebnú politickú, finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú podporu tak dlho a tak intenzívne, ako to bude potrebné. Európska rada vyzýva spojencov a partnerov na celom svete, aby sa k tomuto úsiliu pripojili. 2. Ukrajina pri uplatňovaní svojho prirodzeného práva na sebaobranu naliehavo potrebuje systémy protivzdušnej obrany, muníciu a riadené strely. Európska únia a členské štáty v tejto kritickej chvíli urýchlia a zintenzívnia poskytovanie všetkej potrebnej vojenskej pomoci. Európska rada víta všetky nedávne iniciatívy v tomto ohľade, vrátane iniciatívy, ktorú spustilo Česko v záujme urýchleného obstarania munície pre Ukrajinu, čo umožní rýchle splnenie záväzku EÚ poskytnúť Ukrajine milión kusov delostreleckej munície. 3. Európska rada víta dvojstranné dohody o bezpečnostných záväzkoch, ktoré s Ukrajinou uzatvorilo viacero členských štátov a partnerov. Preskúmala pokrok, pokiaľ ide o príspevok EÚ k bezpečnostným záväzkom voči Ukrajine, ktoré Ukrajine pomôžu brániť sa, odolávať úsiliu o destabilizáciu a odrádzať od aktov agresie v budúcnosti. Európska rada víta prijatie rozhodnutia Rady o Fonde pomoci pre Ukrajinu, ktorým sa zabezpečuje pokračovanie vojenskej podpory Ukrajiny v rámci Európskeho mierového nástroja. Európska rada vyzýva Radu, aby pracovala na 8. balíku podpory pre Ukrajinu v rámci Európskeho mierového nástroja. Víta tiež zvýšenie kapacity vojenskej pomocnej misie EÚ (EUMAM). 4. Európska rada preskúmala pokrok v súvislosti s ďalšími konkrétnymi krokmi, ktorými sa majú nasmerovať mimoriadne príjmy pochádzajúce z imobilizovaných aktív Ruska v prospech Ukrajiny vrátane možnosti financovania vojenskej podpory. Vyzýva Radu, aby pokročila v práci na nedávnych návrhoch vysokého predstaviteľa a Komisie. 5. Pri poskytovaní vojenskej podpory a prijímaní bezpečnostných záväzkov EÚ sa bude plne rešpektovať bezpečnostná a obranná politika niektorých členských štátov a budú sa pritom zohľadňovať bezpečnostné a obranné záujmy všetkých členských štátov. 6. Európska rada víta prijatie 13. balíka sankcií. Vyzýva na ďalšie kroky, ktorými sa oslabí schopnosť Ruska pokračovať v jeho útočnej vojne, a to aj posilnením sankcií. Zásadný význam má úplné a účinné vykonávanie sankcií. Európska rada žiada, aby Rada a Komisia zlepšili výmenu informácií, posilnili vykonávanie, zintenzívnili činnosť EÚ a členských štátov vo vzťahu k tretím krajinám a odstránili všetky súvisiace nedostatky v rámci Únie aj mimo nej. Je pritom nutné zabrániť obchádzaniu sankcií prostredníctvom tretích krajín a zabezpečiť ich presadzovanie, a to aj pokiaľ ide o zahraničné dcérske spoločnosti spoločností z EÚ. Prístup Ruska k citlivým položkám a technológiám, ktoré majú význam na bojisku, sa musí v maximálnom možnom rozsahu obmedziť, okrem iného zameraním sa na subjekty v tretích krajinách, ktoré toto obchádzanie umožňujú. Európska rada vyzýva vysokého predstaviteľa a Komisiu, aby pripravili ďalšie sankcie voči Bielorusku, Severnej Kórei a Iránu. 7. Európska rada vyzýva tretie strany, aby okamžite prestali materiálne podporovať útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine. Mimoriadne ju znepokojujú správy, že Irán po tom, ako dodal ruskému režimu bezpilotné vzdušné prostriedky, ktoré sa používajú pri neustálych útokoch na civilné obyvateľstvo na Ukrajine, môže uskutočniť transfer balistických rakiet a súvisiacej technológie do Ruska, aby sa použili proti Ukrajine. Ak by to Irán urobil, je Európska únia pripravená rýchlo a v koordinácii s medzinárodnými partnermi reagovať, a to aj prostredníctvom nových a významných reštriktívnych opatrení proti Iránu. 8. Európska rada dôrazne odsudzuje porušovanie ľudských práv, ku ktorému neustále dochádza zo strany Ruska na okupovaných ukrajinských územiach, vrátane deportácie detí. Dôrazne odmieta a nikdy neuzná protiprávne „voľby“ organizované Ruskom na dočasne okupovaných ukrajinských územiach Krymu a Sevastopola, ako aj v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ani ich výsledky. 9. Rusko a jeho vedúci predstavitelia musia niesť plnú zodpovednosť za vedenie útočnej vojny proti Ukrajine a za ďalšie najzávažnejšie trestné činy podľa medzinárodného práva, ako aj za masívne škody spôsobené jeho vojnou. Európska rada podporuje prebiehajúce úsilie, a to aj v rámci hlavnej skupiny, o zriadenie tribunálu na stíhanie zločinu agresie voči Ukrajine, ktorý by mal čo najširšiu medziregionálnu podporu a legitimitu, ako aj úsilie o zriadenie budúceho mechanizmu odškodňovania. 10. Európska únia je naďalej odhodlaná v koordinácii s medzinárodnými partnermi podporovať obnovu, oživenie a rekonštrukciu Ukrajiny. Európska rada víta nedávne posilnenie poradnej misie Európskej únie (EUAM) na Ukrajine, ktoré umožní zvýšiť podporu ukrajinských orgánov presadzovania práva na oslobodených a priľahlých územiach Ukrajiny, ako aj podporu reforiem v kontexte procesu jej pristúpenia k EÚ. Európska rada vyzýva na ďalšiu podporu psychologickej a psychosociálnej rehabilitácie a na zvýšenú pomoc pri odmínovaní. 11. Európska únia a jej členské štáty budú pokračovať v intenzívnom globálnom komunikačnom úsilí, aby sa zabezpečila čo najširšia medzinárodná podpora pre komplexný, spravodlivý a trvácny mier a pre kľúčové zásady a ciele mierového plánu Ukrajiny so zreteľom na budúci svetový mierový samit. 12. Európska rada zdôrazňuje strategický význam bezpečnosti a stability v čiernomorskom regióne. Zdôrazňuje, že je potrebné pomôcť Ukrajine pri obnove jej postavenia na tradičných vývozných trhoch, najmä na Blízkom východe a v Afrike. 13. Európska únia bude naďalej poskytovať všetku relevantnú podporu Moldavskej republike pri riešení výziev, ktorým čelí v dôsledku agresie Ruska voči Ukrajine, ako aj v záujme posilnenia odolnosti, bezpečnosti a stability tejto krajiny vzhľadom na destabilizačné činnosti Ruska. Európska rada víta dvojstranné záväzky členských štátov na podporu partnerskej misie Európskej únie (EUPM) v Moldavsku s cieľom zvýšiť odolnosť sektora bezpečnosti. 14. Európska únia bude tiež naďalej podporovať Gruzínsko pri posilňovaní jeho odolnosti a riešení výziev, ktorým čelí v dôsledku krokov Ruska, ktoré narúšajú územnú celistvosť Gruzínska, ako aj v dôsledku útočnej vojny Ruska proti Ukrajine. II. BEZPEČNOSŤ A OBRANA 15. Európska únia je odhodlaná zvýšiť svoju celkovú obrannú pripravenosť a spôsobilosti tak, aby zodpovedali jej potreb&aac