VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV: SAMOSPRÁVA NIE JE POVINNÁ VYHOVIEŤ PREDSTAVÁM VLASTNÍKOV POZEMKOV

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský posudzoval viacero podaní od občanov, ktorí sa domáhali zmeny územného plánu obce, no obec ich požiadavke nevyhovela.

Z uvedeného dôvodu občania namietali zásah do svojho vlastníckeho práva. Právo vlastniť majetok nie je neobmedzené Podľa Ústavy Slovenskej republiky každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok. Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Tým však nie je vylúčené právo štátu prijímať zákony, ktoré považuje za nevyhnutné, aby upravili užívanie majetku v súlade s verejným záujmom. Neexistencia právneho nároku v procese prijímania a zmeny územného plánu Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie (územného plánu) orgánmi územného plánovania prebieha štádiami stanovenými stavebným zákonom, pričom tento zákon umožňuje aj jeho aktualizáciu. Stavebný zákon dáva priestor občanom predkladať obci, ako orgánu územného plánovania, vlastné projekty využitia svojho vlastníctva, ale súčasne neobsahuje žiadne ustanovenie, z ktorého by bolo možné vyvodzovať právny nárok na to, aby orgán územného plánovania automaticky (bez ohľadu na ďalšie okolnosti) vyhovel požiadavke vlastníka nehnuteľnosti na zmenu funkčného využitia pozemku na ním požadované funkčné využitie pozemku. Nevyhovenie pripomienke vlastníka neporušuje vlastnícke právo Naopak, stavebný zákon predpokladá aj možnosť, že pripomienke vlastníkov v procese obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie sa nevyhovie. Z uvedeného dôvodu tak nedochádza k porušeniu vlastníckeho práva občanov. Vlastník pozemku nerealizuje svoje ekonomické plány a má takmer bezcenný pozemok Vlastník pozemku tak nemá právny nárok na to, aby obec obstarala územný plán, alebo zmenu a doplnok územného plánu, ktorým umožní realizovať jeho zámer využitia pozemku v súlade s jeho predstavami či ekonomickými záujmami.