Rada s konečnou platnosťou schválila nariadenie o krátkodobých prenájmoch

Rada prijala nariadenie o zbere a poskytovaní údajov týkajúcich sa služieb krátkodobého prenájmu ubytovania.

Tento legislatívny akt zvýši transparentnosť v oblasti krátkodobého prenájmu ubytovania a pomôže verejným orgánom regulovať túto čoraz významnejšiu zložku odvetvia cestovného ruchu. Ide o posledný krok v rámci rozhodovacieho procesu.

Nariadenie o krátkodobých prenájmoch je dôležitým prvkom pri zabezpečovaní väčšej transparentnosti v oblasti krátkodobých prenájmov a podpory verejných orgánov pri presadzovaní udržateľného cestovného ruchu. Zber a výmena údajov umožnia zaviesť účinné a primerané miestne politiky na riešenie výziev a príležitostí spojených s odvetvím krátkodobých prenájmov. Nariadenie vyvažuje podporu inovácie a ochranu komunít. Umožňuje spravodlivú hospodársku súťaž v tomto odvetví a zároveň zaručuje kvalitu pre spotrebiteľov. V konečnom dôsledku nariadenie prispeje k udržateľnejšiemu ekosystému cestovného ruchu a podporí jeho digitálnu transformáciu.

Valérie De Bueová, valónska ministerka cestovného ruchu

Transparentnosť a zber údajov

Novými pravidlami sa pre hostiteľov a nehnuteľnosti na krátkodobý prenájom zavádzajú harmonizované registračné požiadavky, ku ktorým patrí pridelenie jedinečného registračného čísla, ktoré sa má zobrazovať na webových stránkach nehnuteľnosti a online platformách. Hostitelia získajú toto registračné číslo potrebné na poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu ubytovania na základe poskytnutia jednoduchých informácií. Online platformy budú musieť pravidelne poskytovať jednotnému digitálnemu kontaktnému miestu v členských štátoch informácie o činnosti svojich hostiteľov súvisiacej s prenájmom. Príslušným orgánom to pomôže pri tvorbe spoľahlivých štatistík a prijímaní fundovaných regulačných opatrení.

Ďalšie kroky

Po dnešnom schválení pozície Európskeho parlamentu Radou je legislatívny akt prijatý.

Po podpísaní predsedníčkou Európskeho parlamentu a predsedom, resp. predsedníčkou Rady sa nariadenie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po uverejnení. Začne sa uplatňovať 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti.

Kontext

Prenájom bytov, domov alebo izieb na krátke časové obdobie sa stal bežnou formou ubytovania pre turistov a cestujúcich. Online platformy zvýšili využívanie týchto služieb, ktoré v súčasnosti predstavujú takmer štvrtinu celkového turistického ubytovania v EÚ. Toto nariadenie sa obmedzuje na harmonizáciu pri tvorbe ľahko použiteľného registračného systému so spoločnými ustanoveniami a jeho cieľom nie je regulovať prístup týchto činností na trh.