Európska komisia vyhlasuje nové súťaže na rok 2025

Európska komisia vyhlási súťaže Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu a Európsky zelený priekopník inteligentného cestovného ruchu na rok 2025.

Turistické destinácie v celej Európe môže predložiť svoje inovatívne postupy inteligentného a udržateľného cestovného ruchu a stať sa tak poprednými príkladmi v európskom cestovnom ruchu.

Cestovný ruch ako tretí najväčší ekosystém EÚ zohráva kľúčovú úlohu v hospodárskom raste a tvorbe pracovných miest. Iniciatíva Inteligentný cestovný ruch oceňuje mestá, ktoré zavádzajú nové digitálne nástroje a postupy, ako sú rovnaké príležitosti a prístup k návštevníkom, udržateľný rozvoj a podpora kreatívneho priemyslu a miestnych talentov. Prostredníctvom týchto súťaží Európska komisia podporuje a oceňuje budúcnosť inteligentného a udržateľného cestovného ruchu v Európe.

Aby sa mestá mohli uchádzať o titul v roku 2025, musia preukázať svoje inovatívne postupy v oblasti cestovného ruchu a žiadosti odoslať prostredníctvom online formulára. Žiadosti vyhodnotí najprv panel nezávislých expertov. V druhom kroku Komisia vyzve vybrané mestá, aby odprezentovali svoju kandidatúru pred európskou porotou. Európska porota vyberie dvoch víťazov súťaže „Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu 2025“ a „Európsky zelený priekopník inteligentného cestovného ruchu 2025“, ktorých vyhlási v novembri 2024. 

Do obidvoch súťaží sa môžu prihlásiť mestá z celej EÚ, ako aj z krajín mimo EÚ, ktoré sa zúčastňujú na Programe pre jednotný trh (SMP) – predtým program COSME.

European Capital of Smart Tourism 2025 – Smart gets you further

Súťaž Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu má za sebou úspešné výsledky. Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu 2025 je šiestym ročníkom tejto súťaže. Dublin bol vybraný za inteligentné hlavné mesto na rok 2024. Pafos a Sevilla sú hlavnými mestami v roku 2023, Bordeaux a València boli vybrané za hlavné mestá v roku 2022, Göteborg a Málaga za hlavné mestá v roku 2020, zatiaľ čo Helsinki a Lyon vyhrali úvodnú súťaž a spoločne získali tituly v roku 2019. Od roku 2024 je v súťaži Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu len jeden víťaz, pretože sa zmenili pravidlá súťaže, zatiaľ čo v predchádzajúcich ročníkoch boli dvaja víťazi ročne.

Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu 2025 bude počas celého roka 2024 využívať komunikačnú a brandingovú podporu, ktorej predmetom budú výnimočné inteligentné a inovatívne postupy, vďaka ktorým vyniklo a zvíťazilo. To zahŕňa tvorbu propagačného videa, veľkú plastiku so znakom hashtag, ktorá sa nainštaluje na dominantné miesto, rôzne propagačné aktivity a viditeľnosť na úrovni EÚ i na medzinárodnej úrovni. Víťaz bude mať tiež príležitosť pridať sa k rastúcej aktívnej sieti inteligentných destinácií, ktoré boli uvedené v predchádzajúcich piatich ročníkoch súťaže, vymieňať najlepšie postupy a učiť sa jeden od druhého.

Súťaž Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu je určená pre mestá s viac ako 100 000 obyvateľmi. Ďalšie informácie nájdete v Príručke pre žiadateľov (Guide for Applicants) o titul Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu.

European Green Pioneer of Smart Tourism 2025 – Green leads the way

Súťaž Európsky zelený priekopník inteligentného cestovného ruchu je nástupcom súťaže Európska destinácia excelentnosti (EDEN), ktorú Európska komisia po prvýkrát vyhlásila v roku 2007 s cieľom oceniť netradičné, novo vznikajúce destinácie udržateľného cestovného ruchu v Európe.

Táto súťaž je založená na princípe podpory rozvoja udržateľného cestovného ruchu v menších destináciách, ktoré prinášajú hodnotu ekonomike, planéte a ľuďom. Titul Európsky zelený priekopník inteligentného cestovného ruchu 2025 tak víťaznému mestu umožní, aby sa stalo inšpiráciou pre iné turistické destinácie v celej Európe, zlepší profil mesta ako kvalitnej cestovateľskej destinácie, zvýši počet návštevníkov a vytvorí tak trvalo udržateľný ekonomický rast.

Súťaž Zelený priekopník je určená pre mestá s počtom obyvateľov od 25 000 do 100 000. Ďalšie informácie nájdete v príručke pre žiadateľov (Guide for Applicants) o titul Európsky zelený priekopník inteligentného cestovného ruchu.