Generálnym riaditeľom NIVaM je od 1. marca 2024 Martin Bodis

S účinnosťou od 1. marca 2024 vymenoval Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR) nového generálneho riaditeľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM).

Do funkcie menoval PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD.       

„Kľúčovou úlohou rezortu školstva v najbližších rokoch je zmena obsahu, formy a cieľov vzdelávania na základných a postupne aj stredných školách. Uvedomujem si, že nastupujem do rozbehnutého vlaku kurikulárnej reformy. Mojím cieľom je pomôcť realizovať úspešnú implementáciu a riešiť všetky praktické výzvy, ktoré sú vždy s takouto veľkou zmenou spojené,” povedal nový riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Martin Bodis. Doplnil, že sa bude usilovať, aby bol NIVAM aktívnou podporou pre školy a pedagogických zamestnancov.     

Martin Bodis pôsobí v oblasti regionálneho školstva od roku 2000. Najprv na pozícii vedúceho vychovávateľa, neskôr učiteľa a následne ako riaditeľa základnej školy. Jeho kvalifikácia je
na vyučovanie predmetov slovenský jazyk a literatúra,  občianska náuka,  etická a náboženská výchova a tiež informatika. Doktorandské štúdium absolvoval v odbore Teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej alebo odbornej povahy: špecializácia Teória vyučovania. Následne absolvoval aj rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. V rokoch 2016- 2021 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na FF UKF v Nitre, kde prednášal didaktiku vyučovania slovenského jazyka a rétoriku a na FF UKF mal na starosti aj atestačné konanie.

V minulosti bol Martin Bodis členom viacerých poradných orgánov ministerstva školstva a tiež členom ústredných predmetových komisií pre slovenský jazyk a literatúru a občiansku náuku. Spolupracuje so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu ako hodnotiteľ prihlášok projektu Erasmus, recenzuje učebné texty. Je zakladateľom celoštátnej literárnej, výtvarnej a elektronickej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Bol predsedom Správnej rady Trnavskej univerzity.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je priamo riadenou organizáciou ministerstva školstva. Realizuje činnosti ako napríklad vzdelávanie a poradenstvo pedagogických a odborných zamestnancov, metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení, aplikovaný pedagogický výskum, zastrešuje organizovanie predmetových olympiád a súťaží na národnej úrovni, pripravuje testovanie na školách, či realizuje neformálne vzdelávanie mládeže a pracovníkov s mládežou.