Budovy pre mládež chátrajú, súkromné stredné školy štát financuje bez akejkoľvek kontroly

Fiktívne počty žiakov, prenájom budovy za 951-tisíc eur, kde nájomca a prenajímajúci boli tá istá osoba a nulová kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami zo strany ministerstva školstva.

Také sú výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý preveroval deväť súkromných stredných škôl za obdobie rokov 2020 až 2022. Druhou kontrolou sa národní kontrolóri pozreli na hospodárenie štátu cez organizácie založené na podporu detí a mládeže. Ukázalo sa, že Nadácia Intenda spravovala majetok, ktorý mal slúžiť na voľnočasové aktivity pre mladú generáciu, neefektívne. „V tomto prípade štát absolútne zlyhal. V ostatných piatich rokoch sa rezort školstva nezaujímal o fungovanie Nadácie Intenda, výzvy spojené s mladou generáciou neboli pre vedenie ministerstva prioritou. Ministerskí kontrolóri nevykonali ani jeden audit v organizáciách, ktoré zodpovedajú za verejnú politiku mládeže a ľudia nominovaní rezortom do nadácie či inštitútu mládeže Iuventa, si neplnili svoje povinnosti,“ približuje zistenia NKÚ jeho predseda Ľubomír Andrassy v podcaste Ctrl+A.

Mládežnícke organizácie mimo záujmu zodpovedného ministerstva 

Nadácia Intenda vznikla ešte v roku 2001 a bol do nej postupne prevedený majetok z bývalého Fondu detí a mládeže. K podstatnému obmedzeniu jej činnosti došlo po roku 2015, pričom od roku 2019 vôbec neplnila účel, na ktorý bola založená. Nehnuteľný majetok, ktorý bol zo strany štátu do mládežníckej nadácie vložený, bol z výraznej časti rozpredaný. „Pri ohľade na nehnuteľný majetok musíme konštatovať, že z 26 budov, ktoré previedlo ministerstvo do správy Nadácie, jej ostali už len štyri, pričom príspevky pre jednotlivé organizácie a jednotlivcov tvorili iba 12 % tržieb z prenájmu a predaja tohto majetku. Dnes je na základe kontrolórskych zistení úplne jasné, že nadácia nielenže nenaplnila svoje kľúčové poslanie, ale jej zástupcovia zlyhali pri správe verejného majetku, ukázali sa ako veľmi zlí hospodári,“ približuje výstupy z kontroly Ľ. Andrassy.

V júli 2022 bola do Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM) zlúčená Iuventa – Slovenský inštitút mládeže spolu s ďalšími organizáciami ministerstva školstva. Vedenie rezortu deklarovalo, že touto zmenou sa zabezpečí presun plnenia úloh a efektívneho hospodárenia do jednej organizácie, ktorá bude bližšie ku školám a mládežníckym organizáciám. Pôvodne mala budova Iuventy v bratislavskej Karlovej Vsi slúžiť na podporu mimoškolských aktivít a neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Tento cieľ sa však v priebehu rokov vytratil. Budova je dnes v zlom technickom stave, jej priestory chátrajú. Potrebná je komplexná rekonštrukcia, čo ale čiastkové opravy realizované počas kontrolovaného obdobia, neriešili. Viac ako polovicu podielu výdavkov (od 220 až do 280-tisíc eur ročne) zhltli energie. „Vykurovací systém budovy je dlhodobo v havarijnom stave. Radiátory sú bez termostatických hlavíc a možnosť regulovať teplotu v priebehu vykurovacej sezóny či podľa využitia priestorov boli nulové, čo sa premietlo do veľmi vysokých prevádzkových cien,“ približuje situáciu predseda národných kontrolórov s tým, že vedenie Iuventy nevyvinulo žiadnu konkrétnu aktivitu, ktorá by navrhovala riešenie obnovy celej budovy tak, aby sa prinavrátil jej pôvodný účel a objekt bol spravovaný hospodárne. 


Iuventa mala možnosť ovplyvniť výšku svojich príjmov, napr. cez prenájom nehnuteľnosti, ale rozpočtom stanovenú výšku vlastných príjmov sa jej nedarilo plniť. Väčšinu peňazí (73 %) získala z Európskej únie, 24 % od zriaďovateľa a len 2 % tvorili vlastné príjmy. Kontrolóri tiež odhalili viaceré nevýhodné prenájmy priestorov za nižšie než trhové nájomné a prekračovaný bol aj inštitút krátkodobého nájmu. Verejné obstarávanie realizovala Iuventa nečitateľne a spôsobom, ktorý je možné len ťažko skontrolovať, inventarizácia prebiehala formálne. 

Súkromné stredné školy bez kontroly financií aj kvality

Na Slovensku pôsobí 236 súkromných škôl, v ktorých sa v roku 2022 vzdelávalo viac ako 38-tisíc žiakov a zo štátneho rozpočtu im bolo pridelených viac ako 120 mil. eur. Deviatim kontrovaným stredným školám bolo z tejto sumy poskytnutých bezmála šesť miliónov. Podľa kontrolórov NKÚ sú podmienky nakladania s verejnými zdrojmi zo strany súkromných stredných škôl nastavené nedostatočne, čo vytvára priestor pre ich netransparentné využívanie. „Súkromné stredné školy sú dnes takpovediac bez akejkoľvek kontroly ministerstva a dosah na ne nemá ani žiadna iná verejná inštitúcia. Je preto potrebné upraviť zákon a nastaviť jednotný a transparentný systém financovania škôl, ako aj ich kontrolu na všetkých úrovniach. A to preto, aby platili rovnaké pravidlá i povinností pre verejné, cirkevné a taktiež súkromné stredné školy,“ približuje odporúčanie kontrolórov Ľ. Andrassy.

Počas výkonu kontroly identifikoval NKÚ závažné porušenia, ktoré poukazujú na systémové nedostatky v oblasti financovania súkromných škôl, pričom možnosť preukázať, ako boli verejné zdroje použité, je značne obmedzená. Aj preto národná autorita pre externú kontrolu odporúča zaviesť povinnosť overovať účtovné závierky súkromných škôl a ich zriaďovateľov audítormi, aby sa zamedzilo možným podvodom alebo chybám. Súčasná legislatívna úprava bez dostatočných kontrolných mechanizmov vytvára riziko neoprávneného čerpania verejných zdrojov. Napríklad zriaďovateľ a škola v Hnúšti počas niekoľkých rokov vykazovali fiktívnych žiakov, na ktorých poberali normatívne finančné prostriedky. Ako rizikové sa ukázalo nedostatočné prepojenie informačných systémov ministerstva školstva s ostatnými informačnými systémami verejnej správy pri výpočte výšky normatívu. Škola a zriaďovateľ boli pri kontrole zastúpení jedinou osobou, ktorá nepredložila žiadnu relevantnú dokumentáciu k nakladaniu s verejnými zdrojmi. Škole bolo v kontrolovaných rokoch 2020 až 2022 poskytnutých 775-tisíc eur, pričom vykazovala výrazne vyššie prevádzkové náklady (viac ako 60 % normatívu) na úkor mzdových nákladov. Škola bola v čase kontroly vyradená zo siete škôl.

Personálne prepojenia, vysoké nájmy a odmeny

Národní kontrolóri odhalili aj úzke personálne prepojenia, keď bol zriaďovateľ školy zároveň riaditeľom alebo zamestnancom školy, čo nedokázalo zabezpečiť dostatočnú nezávislosť a objektivitu. Úkony aj dokumentácia pri nakladaní s verejnými prostriedkami tak boli len formálne. Závažné porušenia identifikovali kontrolóri aj pri schvaľovaní odmien. V niektorých prípadoch výšku odmeny zamestnancom školy navrhoval riaditeľ a odsúhlasoval zriaďovateľ školy, ktorý bol v danej škole zároveň zamestnaný. Riaditeľovi školy odmenu zase navrhoval a tiež schvaľoval zriaďovateľ.