Skupina EIB vyčlenila v roku 2023 pre Slovensko 293 miliónov EUR

EIB podpísala nové úvery vo výške 254 miliónov EUR a záruky EIF dosiahli objem 39 miliónov EUR

  • Z operácií skupiny EIB malo na Slovensku v roku 2023 celkovo úžitok zhruba 706 malých podnikov, pričom sa podporilo viac ako 23 000 pracovných miest

Skupina Európskej investičnej banky (skupina EIB), ktorá pozostáva z Európskej investičnej banky (EIB) a jej dcérskeho Európskeho investičného fondu (EIF), podporila v roku 2023 hospodárstvo Slovenska sumou 293 miliónov EUR v nových pôžičkách a zárukách.

EIB podpísala nové pôžičky v sume 254 miliónov EUR a EIF vyčlenil okolo 39 miliónov EUR na štyri záručné operácie, z čoho bude mať prospech spolu 706 podnikov a podporí sa 23 000 pracovných miest.

„Naše odhodlanie presadzovať udržateľný rozvoj miest, podporovať obnoviteľné zdroje energie a poskytovať financovanie malým a stredným podnikom a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou významne prispieva k urýchleniu prechodu Slovenska k ekologickejšej a prosperujúcejšej budúcnosti. Zaviazali sme sa nielen k financovaniu, ale aj k poradenskej a technickej podpore, aby sme zabezpečili, že reakcia na potreby a výzvy bude spravodlivá a udržateľná,“ uviedol viceprezident EIB Kyriacos Kakouris. „Pri pohľade do budúcnosti je skupina EIB naďalej odhodlaná podporovať zelené investície v kľúčových oblastiach, ako je železničný sektor, rozvoj infraštruktúry, energetika a podpora finančných potrieb MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou.“

V roku 2023 sa EIB v krajine angažovala v oblasti financovania energetiky, rozvoja miest, služieb a podpory pre MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou. Zhruba 85 % celkových finančných prostriedkov vyčlenených na tieto sektory bolo určených pre menej rozvinuté regióny, čo zdôrazňuje záväzok banky EÚ k hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

EIB poskytla mestu Banská Bystrica rámcovú pôžičku vo výške 19,5 milióna EUR na podporu dosahovania pokroku v udržateľnom rozvoji mesta, ktorá dopĺňa fondy EÚ. Financovanie je určené na modernizáciu infraštruktúry a služieb so zameraním na investície do verejných priestranstiev, zelene, aktívnej mobility (cyklistiky), verejného osvetlenia a opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti. 

Z troch regionálnych transakcií v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré zrealizovali súkromné spoločnosti a ktoré zahŕňali inštalácie solárnych panelov na strechách skladov, bolo Slovensku pridelených približne 44,5 milióna EUR. Tieto projekty sú v súlade so záväzkom EIB podporovať REPowerEU – plán EÚ zameraný na zvýšenie bezpečnosti dodávok energie a odstránenie závislosti EÚ od dovozu fosílnych palív.

Pokračujúca podpora podnikov

V roku 2023 poskytla EIB úverové linky trom bankovým skupinám pôsobiacim na Slovensku. Tieto inštitúcie požičiavajú finančné prostriedky EIB ďalej MSP a obciam za výhodnejších podmienok na podporu miestnej infraštruktúry, opatrení v oblasti klímy, energetiky, rozvoja a inovácií. EIB podpísala so Všeobecnou úverovou bankou (VÚB) zmluvu o úvere na sumu 50 miliónov EUR zameranú na generovanie ďalších úverov pre malé a stredné podniky, spoločnosti so strednou kapitalizáciou a verejné subjekty s menšími projektmi. Banka podpísala aj úver vo výške 200 miliónov EUR so spoločnosťou SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF CZ), lízingovou dcérskou spoločnosťou spoločnosti Société Générale, z ktorého 40 miliónov EUR bude k dispozícii slovenským podnikom na nové investície. Banka poskytla Slovenskej sporiteľni (SLSP), najväčšej banke na Slovensku, 100 miliónov EUR v novom financovaní určenom pre malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou kapitalizáciou. Predpokladá sa, že z väčšiny finančných prostriedkov poskytnutých finančným sprostredkovateľom pôsobiacim na Slovensku budú mať prospech kohézne oblasti EÚ, ktoré sú spolu s bojom proti zmene klímy hlavnou prioritou EIB.

Za posledných päť rokov skupina EIB investovala na Slovensku celkovo 1,25 miliardy EUR, pričom priemerný ročný záväzok predstavoval 250 miliónov EUR. Operáciami EIB sa na Slovensku v roku 2023 pomohlo 480 MSP a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou, čím sa podporilo takmer 17 000 pracovných miest na Slovensku.

EIF, ktorý patrí do skupiny EIB, poskytuje riešenia v oblasti rizikového financovania finančným sprostredkovateľom na podporu MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou a na presadzovanie inovácií v Európe. Navrhuje a rozvíja rizikový a rastový kapitál, záruky a nástroje mikrofinancovania, ktoré sa zameriavajú na tento konkrétny trhový segment.