UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ

k Stanovisku verejného ochrancu práv k dodržiavania práva pacientov a poistencov na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy v rozhodovacej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. dňa 15. januára 2024

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

  1. berie na vedomie

A.1 Stanovisko verejného ochrancu práv k dodržiavaniu práva pacientov a poistencov na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., zo dňa 15. januára 2024

  1. odporúča

B.1 Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky,

  1. prostredníctvom svojich oprávnení akcionára zabezpečiť, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pri rozhodovaní o právach poistenca dbala na dodržiavanie zákonných požiadaviek rozhodovacieho procesu, nerešpektovanie ktorých môže mať za následok aj porušenie základných práv a slobôd poistencov,
  2. prostredníctvom svojich oprávnení akcionára zabezpečiť, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pri rozhodovaní o právach poistenca na základe žiadostí o úhradu lieku v osobitných prípadochdbala na rešpektovanie základných pravidiel správneho konania a princípov dobrej verejnej správy, ktorých súčasťou je aj požiadavka riadneho odôvodnenia vydávaných rozhodnutí.

Príloha: Znenie stanoviska verejného ochrancu práv k dodržiavania práva pacientov a poistencov na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy v rozhodovacej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. dňa 15. januára 2024.