Dovoz produktov rybárstva: Rada prijala autonómne colné kvóty EÚ na roky 2024 až 2026

Rada jednomyseľne prijala nariadenie, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty EÚ na určité produkty rybárstva na roky 2024, 2025 a 2026 a stanovujú pravidlá správy týchto kvót.

Cieľom tohto novoprijatého nariadenia je zabezpečiť, aby odvetvie spracovania rýb v EÚ mohlo naďalej z tretích krajín získavať suroviny na ďalšie spracovanie pri znížených colných sadzbách alebo bez cla.

Pri stanovovaní autonomných colných kvót sa zohľadnil ich potenciálny vplyv na dodávateľov z EÚ, aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž medzi dovážanými a únijnými produktmi rybárstva.

Týmto nariadením sme zabezpečili konkurencieschopnosť nášho odvetvia spracovania rýb a dodávky kvalitných spracovaných produktov rybárstva európskym spotrebiteľom za primerané ceny, pričom sme zohľadnili aj záujmy rybárskeho odvetvia EÚ. Stalo sa tak len tri mesiace po tom, ako Komisia predložila svoj návrh, čím sme zabezpečili, aby mali všetky zainteresované strany právnu istotu, pokiaľ ide o režim, ktorý sa bude uplatňovať počas nasledujúcich troch rokov.

Luis Planas Puchades, španielsky minister poľnohospodárstva, rybárstva a potravinárstva

Autonómne colné kvóty v praxi

V posledných desaťročiach musí Únia dovážať čoraz viac, aby uspokojila svoj dopyt po produktoch rybárstva, a to buď preto, že tieto produkty sa neprodukujú v EÚ, alebo preto, že sa neprodukujú v dostatočných množstvách.

S cieľom zabezpečiť, aby sa neohrozila produkcia produktov rybárstva v EÚ a aby sa dodával dostatok produktov rybárstva pre spracovateľský priemysel, Rada prijíma autonómne colné kvóty.

Colné kvóty sa poskytujú iba na tie produkty, ktoré sa dovážajú na následné spracovanie do EÚ. Nariadenie, ktorá sa dnes prijalo, sa vzťahuje na obmedzené množstvo určitých produktov rybárstva, pri ktorých sa v období rokov 2024 až 2026 pozastaví alebo obmedzí clo. Výška cla a stanovené množstvo sú špecifické pre každý produkt.

Vzhľadom na zhoršenie vzťahov medzi EÚ a Ruskom a s cieľom zabezpečiť súlad s pozíciou EÚ, pokiaľ ide o vonkajšiu činnosť, sa Rada rozhodla nepovoliť, aby sa na produkty rybárstva s pôvodom v Rusku vzťahoval bezcolný režim alebo doložka najvyšších výhod.

Okrem toho, keďže v posledných rokoch sa zhoršili vzťahy medzi EÚ a Bieloruskom a vzhľadom na to, že Bielorusko výrazne podporuje ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine, sa Rada rozhodla vylúčiť z rozsahu pôsobnosti nariadenia aj bieloruské produkty rybárstva.

Ďalšie kroky

Nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a uplatňovať sa bude od 1. januára 2024 do 31. decembra 2026.

Colné kvóty spravuje Komisia a členské štáty v súlade so súčasným systémom správy colných kvót, ktorý funguje podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“.