Digitálne zručnosti a kompetencie a úspešné digitálne vzdelávanie a odborná príprava

Rada prijala súbor odporúčaní týkajúcich sa kľúčových faktorov umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie a odbornú prípravu a na zlepšenie sprostredkovania digitálnych zručností a kompetencií vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Rada týmto balíkom rieši potrebu pripraviť vzdelávanie na skutočnú digitálnu transformáciu a umožniť EÚ držať krok s dobou a sprostredkovať potrebné zručnosti a kompetencie, ktoré sú a budú potrebné v tejto novej realite.

Digitálne zručnosti a kompetencie musia byť dostupné všetkým obyvateľom všetkých vekových kategórií a zo všetkých zázemí. Každá škola, každá inštitúcia vzdelávania a odbornej prípravy musí náležite zohľadňovať riziká a príležitosti, ktoré prináša technológia.

Pilar Alegríová, španielska ministerka pre vzdelávanie, odbornú prípravu a šport

Štyria z piatich obyvateľov majú do roku 2030 disponovať základnými digitálnymi zručnosťami

Pandémia ochorenia COVID-19 zvýraznila potrebu zlepšiť digitálnu pripravenosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska odolnosti, prístupnosti, vysokej kvality a inkluzívnosti. Podľa záväzku v rámci digitálneho desaťročia je tiež cieľom EÚ dosiahnuť, aby malo 80 % obyvateľov vo veku 16 – 74 rokov do roku 2030 aspoň základné digitálne zručnosti.

V tejto súvislosti a v kontexte Európskeho roka zručností (2023) je o to dôležitejšie zamerať sa na potreby v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy so zreteľom na digitálnu transformáciu a prijať opatreniana všetkých stupňoch (predškolskom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní, ako aj v odbornom vzdelávaní a príprave, vo vysokoškolskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých) z hľadiska celoživotného vzdelávania a pre všetky skupiny obyvateľov (napr. mladých ľudí, dospelých a kvalifikovaných pracovníkov).

Digitálne zručnosti a kompetencie

V odporúčaní Rady o digitálnych zručnostiach a kompetenciách, ktoré dnes Rada prijala, sa odporúča, aby členské štáty schválili pre digitálne vzdelávanie a zručnosti a kompetencie národné, prípadne regionálne stratégie alebo strategické koncepcie, pričom sa vyzývajú, aby:

  • stanovili alebo preskúmali národné ciele, pokiaľ ide o sprostredkovanie digitálnych zručností a kompetencií
  • prijali opatrenia zamerané na „prioritné alebo ťažko dostupné skupiny“
  • posilňovali digitálne zručnosti a kompetencie v primárnom a sekundárnom vzdelávaní
  • presadzovali výučbu digitálnych zručností prierezovo v rôznych predmetoch
  • zdokonaľovali digitálne zručnosti a kompetencie všetkých vysokoškolských študentov poskytovaním možností vzdelávania na rôznych úrovniach a v rôznych odboroch
  • poskytovali dospelým možnosti získať digitálne zručnosti a riešili nedostatok odborníkov v oblasti IKT

Úspešné digitálne vzdelávanie a odborná príprava

V odporúčaní týkajúcom sa kľúčových faktorov umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie a odbornú prípravu sa zároveň Rada zameriava na to, ako pripraviť systémy vzdelávania a odbornej prípravy na digitálny vek. Poskytuje usmernenia o tom, ako pripraviť ľudí na tvorivé, bezpečné a zodpovedné využívanie technológií založené na chápaní spôsobu, akým fungujú.

Okrem iného vyzýva členské štáty, aby:

  • začlenili digitálne technológie do výučby a učiteľom umožnili ich využívanie
  • podporili vývoj digitálnych vzdelávacích nástrojov vrátane výskumu vplyvu umelej inteligencie
  • prijali v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy kybernetickobezpečnostné opatrenia vrátane zvyšovania povedomia
  • investovali v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy do pripojiteľnosti, digitálnej infraštruktúry a elektronickej prístupnosti

Ďalšie kroky

Obe odporúčania boli prijaté dnes a uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie. Ich vykonávanie v členských štátoch bude monitorovať Európska komisia, ktorá následne do piatich rokov pripraví a zašle správu Rade.