Nový národný projekt VÚDPaP prináša systémovú podporu pre duševné zdravie detí a mládeže

Aktivity zamerané na prácu s emóciami, sebareguláciu, komunikačné zručnosti či sebaúctu sú zámerom národného projektu “Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie”, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Sústredí sa aj na predchádzanie aktuálnym problémom, akými sú šikana a kyberšikana, užívanie návykových látok či poruchy príjmu potravy. Túto podporu by mali deti dostávať naprieč celým systémom školstva - od tried, cez zariadenia poradenstva a prevencie, až po špeciálne výchovné zariadenia (ŠVZ) a Centrá pre rodiny a deti (CDR).

 „Na zabezpečenie podpory duševného zdravia detí a mládeže nestačí reagovať na vzniknuté kritické situácie. Nevyhnutné je zamerať sa na prevenciu. V rezorte školstva to znamená podporu zručností, návykov a vedomostí potrebných na to, aby sa deti a mládež dokázali postarať o svoje duševné zdravie,“ zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker.

Cieľom národného projektu je do roku 2027 podporiť viac ako 1 100 odborných a pedagogických zamestnancov, zrealizovať minimálne 7 000 hodín vzdelávania a už počas trvania projektu pozitívne zasiahnuť vyše 10 000 detí, žiakov a študentov.

Národný projekt po prvýkrát na Slovensku zmapuje, posúdi a v prehľadnom elektronickom portáli sprístupní už existujúce preventívne programy a podľa aktuálnych potrieb pribudnú nové. Okrem databázy preventívnych programov budú súčasťou portálu metodiky a sprievodné materiály, ktoré pokryjú hlavné oblasti duševného zdravia a rizikového správania. Na jednom mieste tak bude prístupných vyše 320 nástrojov pre všetkých zamestnancov systému poradenstva a prevencie, ŠVZ a CDR. 

Na posilnenie tvorby bezpečného prostredia a účinnej práce s triedou či skupinou sa zároveň bude vzdelávať 180 multidisciplinárnych tímov v sociálno-psychologickom výcviku. Ďalších 80 odborných zamestnancov zariadení poradenstva a prevencie a ŠVZ získa vzdelanie v skupinových zručnostiach, s následným dopadom na približne 800 triednych učiteľov a učiteliek. Vzdelávanie sa bude realizovať vo viacerých cykloch, pričom prví absolventi pribudnú najneskôr v roku 2026.

Odborní a pedagogickí zamestnanci získajú podporu aj v prípadoch, ak čelia náročným výzvam alebo sa potrebujú rozvíjať v špecifickej oblasti. Významná supervízna podpora bude predstavovať 5 400 hodín supervízie s minimálne 25 vyškolenými novými supervízormi. Tím odborníkov a odborníčok popri aktivitách zameraných na posilnenie prevencie vyškolí aj 240 vedúcich zamestnancov a zamestnankýň škôl v postupoch v krízovej situácii.