Rada prijala revidované pravidlá pre systém EÚ na kontrolu rybárstva

Rada s konečnou platnosťou schválila revíziu systému EÚ na kontrolu rybárstva, ktorou sa modernizuje spôsob kontroly rybolovu.

Nariadením, ktoré sme dnes prijali, sa zabezpečí, aby náš systém kontroly rybolovu bol aktuálny a zohľadňoval najnovší vývoj v oblasti technológií s cieľom zabezpečiť, aby sme mohli účinne predchádzať nadmernému rybolovu. Je to prínosné pre životné prostredie a v konečnom dôsledku to bude prínosom aj pre rybárske komunity a pomôže sa tým zabezpečiť sociálna a hospodárska udržateľnosť tohto odvetvia.

Luis Planas Puchades, úradujúci španielsky minister poľnohospodárstva, rybárstva a potravinárstva

Novoprijatým nariadením sa aktualizuje približne 70 % existujúcich pravidiel na kontrolu rybárskych plavidiel, čo pomôže zabezpečiť, aby plavidlá EÚ a iné plavidlá loviace vo vodách EÚ dodržiavali pravidlá spoločnej rybárskej politiky (SRP).

Medzi hlavné zmeny patrí:

  • systém monitorovania plavidiel (VMS) a elektronické zaznamenávanie: s cieľom zabezpečiť dodržiavanie SRP sa všetky rybárske plavidlá budú sledovať prostredníctvom systému VMS a všetky úlovky sa budú musieť elektronicky zaznamenávať; v prípade určitých plavidiel maloobjemového pobrežného rybolovu s dĺžkou menej ako 9 metrov sa môžu udeliť výnimky z požiadavky VMS do 31. decembra 2029.
  • v prípade väčších plavidiel sa budú používať nástroje diaľkového elektronického monitorovania s cieľom zabezpečiť, aby sa nechcené úlovky neodhodili na mori v rozpore s povinnosťou vylodiť úlovky, ale aby sa namiesto toho priniesli na pevninu
  • rekreačný rybolov: rekreační rybári, ktorí lovia určené druhy, budú musieť zaznamenávať a nahlasovať svoje úlovky prostredníctvom elektronického systému; hoci spočiatku bude pokrytý obmedzený počet druhov, tento počet sa môže na základe vedeckých odporúčaní zvýšiť
  • revízia sankčného systému: na úrovni EÚ sa stanovuje taxatívny zoznam závažných porušení pravidiel SRP; členské štáty musia zabezpečiť, aby páchatelia podliehali účinným, primeraným a odrádzajúcim správnym sankciám; okrem toho sa môžu ako alternatíva použiť trestné sankcie
  • zlepšená digitálna vysledovateľnosť v dodávateľskom reťazci: bude jednoduchšie vysledovať čerstvé produkty rybolovu a akvakultúry; v prípade spracovaných výrobkov sa tak stane na základe štúdie Komisie o dostupných riešeniach a po päťročnom prechodnom období

Ako nový systém pomôže predchádzať nadmernému rybolovu

Zavedú sa tiež nové pravidlá týkajúce sa miery tolerancie (alebo chyby) pri odhade úlovkov, aby sa zabránilo nesprávnemu nahlasovaniu.

Miera tolerancie predstavuje rozdiel medzi odhadom ulovených rýb a skutočným výsledkom váženia.

Ako všeobecné pravidlo sa zachová miera tolerancie na úrovni 10 % na druh, ako je to v súčasnosti. Budú sa však uplatňovať určité výnimky. V prípade druhov s hmotnosťou nepresahujúcou 100 kg bude táto miera 20 % na druh.

Výnimky sa budú uplatňovať na rybolov malých pelagických druhov, rybolov na priemyselné účely a rybolov tropických tuniakov vakovou sieťou, najmä ak sa úlovky vykladajú v „prístavoch uvedených v zozname“, kde sa musia zabezpečiť osobitné podmienky pre vykládku a váženie.

Napokon, niektoré väčšie plavidlá budú vybavené zariadením na meranie výkonu motora, aby sa zabezpečilo, že ich rybolovná kapacita ostáva v rámci limitov stanovených v SRP.

Nové pravidlá pre dovážané produkty

V súvislosti so systémom osvedčovania úlovkov sa zavedie digitálny systém (pod názvom „CATCH“) pre nezákonný, nenahlásený a neregulovaný (NNN) rybolov.

Cieľom je zabezpečiť, aby sa osvedčenia o úlovkoch a iné súvisiace dokumenty spravovali v celej EÚ v jednotnom digitálnom prostredí, čím sa zlepší schopnosť orgánov odhaľovať produkty pochádzajúce z NNN rybolovu.

Krajiny mimo EÚ budú môcť vydávať a potvrdzovať osvedčenia o úlovkoch priamo v digitálnom prostredí CATCH. Aj v prípade produktov rybolovu dovážaných do EÚ budú musieť dovozcovia predkladať osvedčenia o úlovkoch prostredníctvom CATCH.

Kontext a ďalšie kroky

Hlavný právny rámec systému EÚ na kontrolu rybárstva je stanovený v nariadení (ES) č. 1224/2009 o kontrole rybárstva. Monitorovanie vykonávajú vnútroštátne orgány s podporou Európskej komisie a Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA), ktoré s vnútroštátnymi orgánmi aj spolupracujú.

V roku 2018 Komisia uverejnila návrh na revíziu systému kontroly s cieľom zjednodušiť a zvýšiť jeho účinnosť a efektívnosť a zabezpečiť úplný súlad s reformovanou SRP.

Rada dosiahla dohodu o svojej pozícii (všeobecné smerovanie) k navrhovanému nariadeniu 28. júna 2021. Rokovania s Parlamentom sa začali v júli 2021 a konečná dohoda medzi oboma spoluzákonodarcami sa dosiahla 30. mája 2023.

Prijali sa podrobné pravidlá týkajúce sa dátumu uplatňovania nových ustanovení, ako aj prechodné ustanovenia s cieľom ponechať orgánom EÚ v oblasti rybárstva a iným relevantným zainteresovaným stranám dostatok času na prispôsobenie sa novým požiadavkám.