Rada prijala nariadenie o informačnej sieti poľnohospodárskej udržateľnosti

Rada s konečnou platnosťou schválila nariadenie o informačnej sieti poľnohospodárskej udržateľnosti.

Novoprijatým nariadením sa má zlepšiť zber údajov, a tým aj udržateľnosť potravinových systémov EÚ. Okrem hospodárskych údajov, ktoré sa už zbierajú prostredníctvom informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva, sa budú zohľadňovať aj environmentálne a sociálne údaje.


Bez potrebných dát nedokážeme sledovať, ako napredujeme, ani vyvodiť správne závery. Nariadenie o informačnej sieti poľnohospodárskej udržateľnosti nám umožní správne využívať údaje o našom poľnohospodárstve a monitorovať, ako napredujeme pri plnení cieľov v oblasti udržateľnosti.

Luis Planas Puchades, úradujúci španielsky minister poľnohospodárstva, rybárstva a potravinárstva

Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva sa mení na informačnú sieť poľnohospodárskej udržateľnosti

Novoprijatým nariadením o informačnej sieti poľnohospodárskej udržateľnosti sa mení nariadenie o informačnej sieti poľnohospodárskeho účtovníctva a umožňuje sa zber ďalších údajov, ktoré sú potrebné na plnenie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), Európskej zelenej dohody a jej stratégie Z farmy na stôl a stratégie biodiverzity.

Existujúca informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva je databáza mikroekonomických a účtovných údajov, ktoré sa na základe spoločnej metodiky každoročne zbierajú na štatisticky reprezentatívnej vzorke vyše 80 000 fariem v EÚ.

Podľa revidovaného nariadenia sa okrem údajov, ktoré sa už zbierajú podľa nariadenia o informačnej sieti poľnohospodárskeho účtovníctva, budú zbierať aj environmentálne a sociálne údaje.

Lepším zberom údajov za vyššiu udržateľnosť

Vďaka revidovanému nariadeniu:

  • sa zlepší prepojenie s inými iniciatívami v oblasti zberu údajov, čím sa zníži administratívna záťaž
  • zozbierané údaje sa využijú pri výskume a tvorbe politík zameranými na monitorovanie a zlepšovanie udržateľnosti
  • poradenské služby pre poľnohospodárov sa zlepšia a lepšie zacielia

Účasť na procese zberu údajov bude dobrovoľná, pričom členské štáty sa budú nabádať, aby vytvorili stimuly, ktoré povzbudia poľnohospodárov zapojiť sa do doň. Údaje poľnohospodárov budú v novom systéme v bezpečí a budú chránené.

Kontext a ďalšie kroky

Európskou zelenou dohodou, jej stratégiou Z farmy na stôl a stratégiou v oblasti biodiverzity sa v odvetví poľnohospodárstva zaviedli environmentálne a klimatické ciele, ktorými sa má prispieť k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality EÚ do roku 2050.

Pokrok pri plnení týchto cieľov sa musí merať pomocou vhodných údajov a ukazovateľov. Európska komisia preto navrhla zmeniť informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva na informačnú sieť poľnohospodárskej udržateľnosti, čím sa zber údajov v odvetví poľnohospodárstva zameria na klimatické a environmentálne údaje.

Prvé rokovania v rámci trialógu medzi Radou a Európskym parlamentom o tomto návrhu sa uskutočnili 7. júna 2023. Uvedené inštitúcie dosiahli dohodu na druhom zasadnutí trialógu 29. júna 2023.

Nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po uverejnení v úradnom vestníku.