Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby rozhodovala o vydaní autorizácie televízneho vysielania, pridelila štyri autorizácie poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, vyhovela žiadosti o zmenu autorizácie televízneho vysielania.

Rada udelila štyri sankcie, začala jedno správne konanie. Ako neopodstatnené vyhodnotila päť podnetov smerujúcich voči obsahu vysielania. Rada okrem iného:

 • vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Rádio WOW(Rádio WOW s.r.o.) v súvislosti s deliktom nevyužívania frekvencií na účely, na ktoré boli udelené, uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona za nevyužívanie frekvencie 92,3 MHz Levice, odňala za nevyužívanie frekvencie 88,3 MHz Púchov, 88,5 MHz Dubnica nad Váhom a 104,4 MHz Považská Bystrica a zastavila správne konanie vedené vo veci možného nevyužívania frekvencie 90,6 MHz Nitra;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákonavysielateľovi rozhlasovej programovej služby Rádio Goldies (FM media s.r.o.) za to, že nevyužíval frekvencie 92,0 MHz Banská Bystrica a 92,8 MHz Trenčín na účely, na ktoré mu boli pridelené a zastavila správne konanie vedené vo veci možného nevyužívania frekvencie 92,4 MHz Martin;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi televíznej programovej službyJOJ (MAC TV s.r.o.) za to, že dňa 25. 3. 2023 odvysielal v programe Noviny TV JOJ v príspevku Opatrovateľky detí zo zahraničia informácie o opatrovateľskej agentúre, ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie;
 • začala správne konanievoči vysielateľovi programovej služby Dvojka (RTVS) v súvislosti s vysielaním programu Trochu inak s Adelou dňa 23. 6. 2023, v rámci ktorého mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe nedodržaním viacerých kvalitatívnych požiadaviek na titulky pre osoby so sluchovým postihnutím;
 • uznala zaneopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa:
 • údajnej propagácie a podnecovania násilia a nenávisti a údajnej absencie vyváženosti, objektivity a nestrannosti moderátora Rastislava Illieva v programe V politikezo dňa 25. 6. 2023
  na programovej službe TA3 (C.E.N. s.r.o.) s hosťami Borisom Kollárom a Richardom Sulíkom;
 • údajne neobjektívneho správania moderátora Michala Kovačiča v programe Na telo
  zo dňa 25. 6. 2023 na programovej službe TV MARKÍZA (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.), ktorý vypol mikrofóny obom hosťom relácie – Andrejovi Dankovi a Igorovi Matovičovi;
 • údajnej neobjektívnosti moderátora Mareka Makaru a neproporčného  časového priestoru pre hostí Veroniku Remišovú a Roberta Fica v relácii O 5 minút 12vysielanej dňa 18. 6. 2023 na programovej službe Jednotka (RTVS);
 • údajnej neobjektívnosti reportáže týkajúcej sa uloženia odpadu do kameňolomu
  v Dechticiach v programe Správy RTVSodvysielanej dňa 18. 6. 2023 na programovej službe Jednotka (RTVS);
 • údajného porušenia ochrany ľudskej dôstojnosti a ľudskosti a nezabezpečenia objektívnosti a nestrannosti v príspevku  týkajúcom sa tragického úmrtia ženy v Prešove odvysielanom
  dňa 12. 7. 2023 v spravodajskej relácii Krimina programovej službe JOJ (MAC TV s.r.o.).

 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 30. 8. 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.