DRŽAŤ OSOBU V NEMOCNICI BEZ ROZHODNUTIA SÚDU NEMÁ OPORU V ÚSTAVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský včera doručil poslankyniam a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky list, ktorý sa dotýka vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (tlač 1769).

V liste upozornil, že jeden novelizačný bod (bod 3., článok
II) je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Tento bez opory v Ústave Slovenskej republiky
rozširuje možnosti zásahu štátu do osobnej slobody človeka. Navrhované ustanovenie poskytuje
prokurátorovi nové oprávnenie podať návrh na vydanie predbežného opatrenia na umiestnenie
zadržanej osoby do zdravotníckeho zariadenia, ak policajt neprepustí zadržanú osobu na slobodu a
duševný stav zadržanej osoby vyžaduje jej umiestnenie v zdravotníckom zariadení. Okrem toho
zavádza právomoc policajta odovzdať obvineného, za podmienky súhlasu prokurátora, do
zdravotníckeho zariadenia aj pred vydaním predbežného príkazu sudcu pre prípravné konanie.

„Rozumiem cieľu predloženého návrhu zákona a podporujem ochranu obyvateľov pred útokmi
zo strany iných osôb. Avšak obmedzovať osobnú slobodu v Slovenskej republike, ktorá je
právnym štátom, možno len v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Podľa čl. 17 ods. 3
Ústavy Slovenskej republiky platí, že obvineného alebo podozrivého z trestného činu možno
zadržať len v prípadoch ustanovených zákonom. Zadržaná osoba musí byť ihneď oboznámená
s dôvodmi zadržania, vypočutá a najneskôr do 48 hodín prepustená na slobodu alebo
odovzdaná súdu. Sudca musí zadržanú osobu do 48 hodín od prevzatia vypočuť a rozhodnúť
o väzbe alebo o jej prepustení na slobodu. Citovaný článok Ústavy Slovenskej republiky
neumožňuje orgánom činným v trestnom konaní v prípade, že zadržaná osoba nebola
prepustená na slobodu, konať iným spôsobom. Ústava Slovenskej republiky pozná len
nasledovný postup: daná osoba musí byť odovzdaná súdu. Súd následne nemôže konať iným
spôsobom. Alebo súd rozhodne o väzbe alebo prepustí zadržanú osobu na slobodu.


Ďalší problém, ktorý v návrhu zákona pozorujem je, že neustanovuje lehoty, v ktorých policajt
a prokurátor majú konať. Ústava Slovenskej republiky stanovuje orgánom činným v trestnom
konaní pri zadržaní osoby pomerne prísne časové intervaly, dokedy môžu obmedzovať
zadržanú osobu na osobnej slobode. Preto som oslovil poslankyne a poslancov Národnej rady
SR, aby zvážili vypustenie daného novelizačného bodu z prerokovaného materiálu.“ konštatuje
verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.