Deti z Ukrajiny stále neovládajú slovenčinu, ukázala ďalšia inšpekcia

Štátna školská inšpekcia vo februári a apríli tohto roka opakovane vykonala inšpekciu zameranú na začleňovanie žiakov a žiačok z Ukrajiny do vzdelávania, opäť v spolupráci s Centrom vzdelávacích analýz.

„Prvá inšpekcia na túto tému koncom minulého roka ukázala, že žiaci a žiačky z Ukrajiny potrebujú oveľa väčšiu pozornosť, ako dostávajú. V opačnom prípade si so sebou budú niesť následky ešte veľmi dlho. Aj preto sme sa rozhodli po vydaní odporúčaní inšpekciu zopakovať,“ povedala hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.  

Inšpekcia sa realizovala pomocou elektronického dotazníka pre riaditeľov základných škôl, prebehla inšpekcia na vybraných 30 školách, 30 riadených rozhovorov s riaditeľmi škôl s vysokým počtom žiakov z Ukrajiny, elektronický dotazník pre slovenských žiakov a dotazník v ukrajinskom jazyku pre žiakov 2. stupňa z Ukrajiny.  

Výsledky zistení sa týkali štyroch oblastí, z ktorých prvou je jazyková podpora. Kurzy štátneho jazyka organizovala menej ako tretina (31,4 %) základných škôl so žiakmi z Ukrajiny, čo bolo výrazne menej ako v školskom roku 2021/2022 (54,3 %). Z inšpekcie na 30 školách vyplynulo, že viaceré školy výučbu slovenského jazyka zabezpečovali formou doučovania alebo krúžkovej činnosti. Viac ako polovica (57,2 %) učiteľov zhodnotila, že v oblasti komunikácie a konverzácie spadá väčšina ich žiakov z Ukrajiny do najnižších úrovní (A1 a A2). 

Väčšina žiakov a žiačok z Ukrajiny sa dohovorila v bežných situáciách a vedela konverzovať o témach, ktoré sa ich týkajú. To približne zodpovedá jazykovej úrovni B1. 

V oblasti podpory učenia sa inšpekcia ukázala, že doučovanie či úpravy učebného plánu a vzdelávacieho obsahu realizovali školy skôr v menšej miere. Doučovanie realizovali takmer dve tretiny (60,9 %) škôl a pravidelné doučovanie absolvovala približne pätina (19,7 %) týchto žiakov a žiačok. Na väčšine škôl (86,2 %) nemali žiaci a žiačky z Ukrajiny upravený učebný plán.  

Ďalšou oblasťou je podpora v oblasti duševného zdravia, kde výrazná väčšina riaditeľov a riaditeliek uviedla, že ich škola deťom z Ukrajiny nejakú formu podpory v oblasti duševného zdravia poskytovala, najčastejšie išlo o všeobecné programy na podporu duševného zdravia a wellbeingu, ktoré sa organizovali v rámci celej triedy alebo celej školy. 

Podporu v oblasti duševného zdravia zabezpečovali najmä učitelia a učiteľky (81,5 % škôl), školské podporné tímy (74,1 %), centrum poradenstva a prevencie (70,4 %) či špeciálne určený zamestnanec alebo zamestnankyňa školy (70,4 %). Externé osoby či inštitúcie pomáhali pri zabezpečovaní psychosociálnej podpory len necelej polovici (48,1 %) navštívených škôl. 

Poslednou kontrolovanou oblasťou boli vzťahy medzi žiakmi. Väčšina detí z Ukrajiny dostala po nástupe do školy podporu pri oboznamovaní sa s novým prostredím a školy na príchod detí z Ukrajiny zväčša pripravovali ostatných žiakov a žiačky. 

Veľká časť škôl (79,3 %) realizovala preventívne programy, ktoré boli zamerané všeobecne na podporu dobrej klímy a vzťahov (teda neboli špecificky zacielené na začlenenie detí z cudziny). Podľa väčšiny riaditeľov (56,7 %) aj učiteľov (65,8 %) vytvárali žiaci z Ukrajiny vzťahy s ostatnými žiakmi a úplne sa včlenili do kolektívu. Takmer všetky deti z Ukrajiny (95,4 %) mali v škole aspoň jedného kamaráta. Takmer štvrtina (23,3 %) detí si v škole do času inšpekcie nenašla kamarátov či kamarátky zo Slovenska. 

„Zo záverov inšpekcie vyplynuli jednoznačné odporúčania. V prvom rade je potrebné podporiť organizáciu kurzov štátneho jazyka. Následne zabezpečiť školám odbornú (psychologickú, špeciálno-pedagogickú a sociálno-pedagogickú) podporu v ukrajinskom jazyku a podporiť zamestnávanie pedagogických asistentov ovládajúcich ukrajinský jazyk. Okrem toho je nevyhnutné posilniť podporu ukrajinským žiakom v oblasti učenia sa a v neposlednom rade zabezpečiť školám vhodné učebné materiály. Učiteľkám a učiteľom odporúčame zabezpečiť kvalitný profesijný rozvoj a podporu v oblasti práce so žiakmi a žiačkami z cudziny,“ uzavrela Alžbeta Štofková Dianovská.  

Výsledky zistení sú spracované v správe Stav a vzdelávanie žiakov – odídencov z Ukrajiny (záverečná správa)