Rada schválila rokovania o dohode medzi EÚ a USA o kritických nerastných surovinách

Rada dnes prijala rozhodnutie, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania v mene EÚ so Spojenými štátmi o dohode o kritických nerastných surovinách a súvisiacich smerniciach na rokovania.

Cieľom tejto dohody je posilniť dodávateľské reťazce kritických nerastných surovín a zmierniť niektoré negatívne dôsledky zákona USA o znížení inflácie (IRA) na priemysel EÚ.

Héctor Gómez Hernández, španielsky minister priemyslu, obchodu a cestovného ruchu

Dohoda o kritických nerastných surovinách bude kľúčom k diverzifikácii medzinárodných dodávateľských reťazcov kritických nerastných surovín. Pomôže tiež posilniť našu spoluprácu v kontexte zelenej transformácie. Dohodou sa EÚ udelí rovnocenné postavenie ako partnerom v rámci dohody USA o voľnom obchode na účely úľavy pre ekologické vozidlá podľa zákona USA o znížení inflácie.

Héctor Gómez Hernández, španielsky minister priemyslu, obchodu a cestovného ruchu

Hlavné prvky rozhodnutia

Podľa smerníc na rokovania by dohoda o kritických nerastných surovinách mala:

  • obsahovať ustanovenia o posilnení medzinárodných dodávateľských reťazcov kritických nerastných surovín a súvisiacich odvetví
  • byť plne v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie a plne v súlade s cieľmi, ktoré sa sledujú v akte EÚ o kritických nerastných surovinách, pokiaľ ide o zabezpečenie prístupu EÚ k bezpečným a udržateľným dodávkam kritických nerastných surovín, a s Európskou alianciou pre batérie
  • posilniť obchod s medzinárodnými dodávateľskými reťazcami kritických nerastných surovín a ich diverzifikáciu a podporiť prijatie technológií batérií pre elektrické vozidlá formalizáciou spoločného záväzku uľahčiť obchod a podporovať spravodlivú hospodársku súťaž a trhovo orientované podmienky pre obchod s kritickými nerastnými surovinami
  • podporovať vysokú úroveň ochrany životného prostredia a ochrany pracovníkov v odvetví kritických nerastných surovín a podporovať sociálnu zodpovednosť podnikov v dodávateľských reťazcoch kritických nerastných surovín
  • mať za cieľ predchádzanie rušivým a protekcionistickým praktikám v dodávateľských reťazcoch kritických nerastných surovín
  • podporovať spoluprácu na medzinárodných normách pre posudzovanie životného cyklu kritických nerastných surovín, ich ťažbu, označovanie, recykláciu a transparentnosť s cieľom podporiť udržateľné dodávateľské reťazce a pomôcť predchádzať budúcim prekážkam obchodu medzi EÚ a USA

Kontext

V auguste 2022 USA prijali zákon o znížení inflácie, ktorým sa zavádza úľava pre ekologické vozidlá. Predstavuje dotáciu na nákup vozidiel poháňaných batériami alebo palivovým článkom vo forme daňovej úľavy. Na to, aby vozidlo spĺňalo podmienky na poskytnutie dotácie v plnej výške, musí byť okrem iného vybavené batériou, ktorá má aspoň časť kritického obsahu nerastných surovín buď recyklovanú v Severnej Amerike, alebo extrahovanú a spracovanú v USA alebo v krajine, s ktorou majú USA dohodu o voľnom obchode alebo dohodu o kritických nerastných surovinách.

Keďže medzi EÚ a USA neexistuje komplexná dohoda o voľnom obchode, uzavretie cielenej dohody o kritických nerastných surovinách by malo umožniť, aby sa príslušné kritické nerastné suroviny vyťažené alebo spracované v EÚ započítali do požiadaviek daňovej úľavy pre ekologické vozidlá v rámci zákona o znížení inflácie, čím by sa prispelo k podpore dodávateľských reťazcov medzi EÚ a USA.

Dohoda o kritických nerastných surovinách predstavuje príležitosť pre zvýšenie atraktívnosti investícií do ťažobného a spracovateľského priemyslu EÚ.