Rada dosiahla dohodu o nových pravidlách boja proti nadmernému rybolovu

Rada dosiahla predbežnú dohodu s Európskym parlamentom o aktualizovaných pravidlách s cieľom pomôcť predchádzať nadmernému rybolovu.

Revíziou systému kontroly rybárstva sa modernizuje spôsob kontroly rybolovných činností s cieľom zabezpečiť, aby plavidlá EÚ a plavidlá, ktoré lovia vo vodách EÚ, dodržiavali pravidlá stanovené v spoločnej rybárskej politike (SRP).

Nadmerný rybolov nie je len jednou z najväčších hrozieb pre morské prostredie, ale poškodzuje aj živobytie pobrežných komunít EÚ. Na to, aby sme mu zabránili, potrebujeme moderný a účinný systém kontroly rybárstva, ktorý využije najnovší technologický vývoj. Dnešná dohoda nás približuje k dosiahnutiu tohto cieľa a zabezpečuje, aby sa environmentálne zásady zakotvené v rybárskej politike EÚ zaviedli do praxe.

Peter Kullgren, švédsky minister pre záležitosti vidieka

Dohodou sa aktualizuje približne 70 % platných pravidiel kontroly rybárskych plavidiel s cieľom zvýšiť udržateľnosť rybolovu EÚ. Medzi hlavné zmeny patrí:

  • systém monitorovania plavidiel (VMS) a elektronické zaznamenávanie: s cieľom zabezpečiť dodržiavanie SRP sa všetky rybárske plavidlá budú sledovať prostredníctvom systému VMS (v prípade niektorých menších plavidiel sa tieto pravidlá budú uplatňovať od roku 2029) a budú mať povinnosť zaznamenávať svoje úlovky elektronicky
  • rekreačný rybolov: rekreační rybári, ktorí lovia určené druhy, budú musieť prejsť registráciou a zaznamenávať a nahlasovať svoje úlovky prostredníctvom elektronického systému
  • povinnosť vylodiť úlovky: na zabezpečenie toho, aby sa nechcené úlovky dostali na pobrežie, sa použijú nástroje diaľkového elektronického monitorovania
  • revízia sankčného systému: ako alternatíva k trestným sankciám sa stanovia minimálne úrovne finančných správnych sankcií za závažné porušenia SRP na úrovni EÚ sa dohodne zoznam spoločných kritérií pre niektoré z takýchto závažných porušení
  • zlepšenie vysledovateľnosti v dodávateľskom reťazci: bude jednoduchšie sledovať čerstvé produkty rybolovu a akvakultúry (vrátane spracovaných produktov na základe štúdie Komisie a po päťročnej prechodnej fáze)

Predchádzanie nadmernému rybolovu

Zavádzajú sa aj nové pravidlá týkajúce sa miery tolerancie (alebo chybovosti) pri odhade úlovkov, čo pomôže zabrániť nesprávnemu nahlasovaniu. Zlepší sa aj zber údajov o rekreačnom rybolove.

Napokon, niektoré väčšie plavidlá budú vybavené zariadením na meranie výkonu motora, aby sa zabezpečilo, že ich rybolovná kapacita ostáva v rámci limitov stanovených v SRP.

Vo všeobecnosti sa nové pravidlá začnú uplatňovať dva až štyri roky od ich prijatia. Orgánom EÚ v oblasti rybárstva a ostatným relevantným zainteresovaným stranám sa tak poskytne dostatok času na prispôsobenie sa novým požiadavkám.

Nové pravidlá pre dovážané produkty

V súvislosti so systémom osvedčovania úlovkov sa zavedie digitálny systém (pod názvom „CATCH“) pre nezákonný, nenahlásený a neregulovaný (NNN) rybolov. Cieľom je zabezpečiť, aby sa osvedčenia o úlovkoch a iné súvisiace dokumenty spravovali v celej EÚ v jednotnom digitálnom prostredí, čím sa zlepší schopnosť orgánov odhaľovať produkty pochádzajúce z NNN rybolovu.

Krajiny mimo EÚ budú môcť vydávať a potvrdzovať osvedčenia o úlovkoch priamo v digitálnom prostredí CATCH. Aj v prípade produktov rybolovu dovážaných do EÚ budú musieť dovozcovia predkladať osvedčenia o úlovkoch prostredníctvom CATCH.

Prečo je potrebná kontrola rybolovných činností?

EÚ je najväčším trhom s morskými plodmi na svete a rybolov zohráva v mnohých krajinách EÚ dôležitú hospodársku, sociálnu a kultúrnu úlohu.

V SRP sa stanovujú zásady, ktoré majú pomôcť zachovať vo vodách EÚ zdravé populácie rýb a zároveň podporovať rybárske komunity. Patria medzi ne kvóty na zabránenie nadmernému rybolovu, obmedzenia výkonu motorov plavidiel a povinnosti vypustiť citlivé druhy, ako sú žraloky, späť do vody.

Na zabezpečenie súladu s týmito pravidlami potrebuje EÚ moderný, účinný a harmonizovaný systém kontroly rybárstva, ktorý využíva najlepšie dostupné technológie.

Ďalšie kroky

Veľvyslanci členských štátov pri EÚ budú požiadaní, aby dohodu dosiahnutú s Parlamentom schválili na nadchádzajúcom zasadnutí Výboru stálych predstaviteľov. Znenie nariadenia následne zrevidujú právnici lingvisti predtým, ako ho ministri prijmú na jednom z nadchádzajúcich zasadnutí Rady.

Kontext

Hlavný právny rámec systému EÚ na kontrolu rybárstva je stanovený v nariadení (ES) č. 1224/2009 o kontrole rybárstva. Monitorovanie vykonávajú vnútroštátne orgány s podporou Európskej komisie a Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA), ktoré s vnútroštátnymi orgánmi aj spolupracujú.

V roku 2018 Komisia uverejnila návrh na revíziu systému kontroly s cieľom zjednodušiť a zefektívniť ho a zabezpečiť úplný súlad s reformovanou SRP. Hlavným cieľom bolo zlepšiť dostupnosť a spoľahlivosť údajov, harmonizovať vykonávanie vo všetkých krajinách EÚ, znížiť administratívnu záťaž a podporiť využívanie technológií, ako je CCTV.

Rada dosiahla dohodu o svojej pozícii (všeobecné smerovanie) k navrhovanému nariadeniu 28. júna 2021. Rokovania s Parlamentom sa začali v júli 2021.