Kurikulárna reforma sa stáva realitou. Schválili sme nový štátny vzdelávací program

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR schválil nový Štátny vzdelávací program (ŠVP).

Ten je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá sa zameriava na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie. Od septembra 2023 bude prvých 40 základných škôl vzdelávať svojich prvákov a prváčky podľa nového kurikula. Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa nového ŠVP od školského roku 2026/2027, počnúc prvým ročníkom prvého cyklu.
Minister školstva schválil nový Štátny vzdelávací program, ktorý otvára príležitosti pre školy učiť moderne a s ohľadom na potreby každého žiaka a každej žiačky. Deti žijú v súčasnosti v odlišnom svete, v inom, ako žili ich rodičia a iné generácie pred nimi. Majú iné skúsenosti, iné podnety a stoja pred nimi iné príležitosti a výzvy. To je hlavným signálom preto, aby vzdelávací systém začal pripravovať naše deti na budúcnosť inak. Rezort školstva začal s prípravou kurikulárnej reformy s cieľom naplnenia týchto potrieb.
Schválený Štátny vzdelávací program predstavuje konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, profil absolventa či rámcové učebné plány. Samotné výkonové a obsahové štandardy presnejšie definujú, čo majú žiaci vedieť na konci jednotlivých vzdelávacích cyklov, teda tretieho, piateho a deviateho ročníka základnej školy. Rozdelenie vzdelávania v základnej škole na prvom a druhom stupni ostáva nezmenené, rovnako aj deväť ročníkov. Od požiadaviek, ktoré sú definované v štandardoch, sa bude odvíjať obsah nových učebníc, celonárodné testovanie a predovšetkým školské vzdelávacie programy, podľa ktorých sa budú žiaci v školách učiť. Dokument je zverejnený na stránke https://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-pre-zakladne-vzdelavanie-2023/
„Štátny vzdelávací program dá možnosť, aby sme učili predovšetkým deti, nie predovšetkým predmety a obsahy. Poskytne veľký rámec k tomu, aby sme v našich školách učili tak, aby nakoniec žiaci a žiačky, vedeli primerane veku a vo svojom životnom kontexte tak, aby to bolo informované myslenie a konanie na základe znalosti faktov a pojmov a porozumenia súvislostí, poznania potrebného detailu i celkového kontextu. Je to rámcový dokument, dôležitá bude realita v školách, kultúra školy. Aj preto sú pre nás dôležité aplikačné kroky, ako napríklad projekt regionálnych centier podpory učiteľov,“ hovorí Daniel Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Oproti doteraz platným vzdelávacím štandardom sa ešte väčší dôraz kladie na opis toho, čo žiak dokáže. Na dosiahnutie dobrých výsledkov už nebude stačiť, aby dieťa vedelo z učiva odpovedať. Dôležité bude, aby sa dokázalo k vedomostiam prepracovať a aby ich vedelo použiť v praxi.
Slovensko schválením nového ŠVP pre základné školy splnila dôležitý míľnik Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorého súčasťou je nový štátny vzdelávací program pre základné školy zameraný na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie. „Slovenskí žiaci majú dlhodobo podpriemerné výsledky v testovaní OECD PISA v čitateľskej gramotnosti a prírodných vedách, miernejšie zaostávame aj v matematike. Kurikulárna reforma patrí medzi kľúčové nástroje plánu obnovy, ktoré majú potenciál tento trend zvrátiť a lepšie tak pripraviť deti na budúcnosť. Plán obnovy predpokladá, že nový štátny vzdelávací program zavedú všetky školy najneskôr od septembra 2026,“ hovorí Peter Goliaš, riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií NIKA.
Prípravu kurikulárnej reformy sprevádzal náročný a dlhodobý proces, ktorého prioritou bola participácia s verejnosťou a otvorený prístup. Učitelia, učiteľky, riaditelia, riaditeľky aj akademici a akademičky sú členmi a členkami kurikulárnych komisií a tiež Hlavnej koordinačnej skupiny. Na vypracovaní kľúčových dokumentov pracovalo viac ako 300 expertov. Medzi nimi aj učitelia zo škôl s deťmi zo znevýhodneného prostredia, aj učitelia zo škôl pre nadané deti. Kľúčové dokumenty prechádzali 3 kolami verejných konzultácií, do ktorých sa zapájala učiteľská aj rodičovská verejnosť. Aby neostal nevypočutý hlas tých, ktorých sa zmeny týkajú, vznikol Žiacky poradný výbor. Ide o stále zastúpenie žiakov z každého kraja, ktorí prispievali do procesu prípravy reformy svojimi návrhmi a nápadmi.
Nové učivo a nový spôsob učenia prídu do škôl postupne. Na to, aby bola reforma úspešná, je potrebné postupné zavádzanie zmien a ich priebežné vyhodnocovanie. Na základe spätnej väzby od učiteľov a učiteliek zo zvádzajúcich škôl budú vznikať metodické materiály, ktoré budú podporou pre ďalšie základné školy. „Potrebujeme sledovať, do akej miery nový dokument smeruje pedagógov k tomu, aby namiesto odovzdávania hotových vedomostí učili svojich žiakov tieto vedomosti získavať a na základe nich samostatne myslieť a zodpovedne konať,“ hovorí Martin Kríž, riaditeľ odboru kurikula a inovácií MŠVVaŠ SR.
Aktuálne poznáme 40 základných škôl, ktoré budú medzi prvými zavádzať nový štátny vzdelávací program od septembra 2023. Do pilotného overovania sa prihlásilo 109 základných škôl, z nich expertný tím vybral pilotnú skupinu 40 škôl. Ich zoznam nájdete tu: https://vzdelavanie21.sk/skoly-postupne-zavadzanie-svp/. Ďalšia registrácia základných škôl, ktorá bude mapovať záujem o vstup do postupného zavádzania štátneho vzdelávacieho programu v školskom roku 2024/2025, bude otvorená na jeseň 2023. Do postupného zavádzania sa ma pridať ďalších 100 škôl. V roku 2025 by mala byť zapojená už tretina základných škôl na Slovensku. Celoplošne bude nový štátny vzdelávací program zavedený na všetkých školách od školského roka 2026/2027.
V priebehu augusta 2023 bude dodatkom k novému ŠVP schválený takzvaný minimálny učebný výstup. Ten predstavuje základnú úroveň toho, čo má vedieť žiak či žiačka na konci vzdelávacieho cyklu. Učiteľom a učiteľkám v rámci jednotlivých cyklov a vzdelávacích oblastí pomôže stanoviť základnú úroveň vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre postup žiaka či žiačky do ďalšieho vzdelávacieho cyklu alebo stupňa vzdelávania. Dokument bude otvorený na verejnú konzultáciu od 31. mája do 14. júna prostredníctvom stránky verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk.