Poznáme laureátov ocenenia osobností slovenskej vedy za rok 2022

Päť výnimočných slovenských osobností pôsobívoblasti matematiky, techniky, chémie, strojárskych technológií,informatiky aumelej inteligencie.

Už 26. ročník podujatia Vedec roka SR 2022sa uskutočnil 16. mája 2023 vpriestorochSlovenskej národnej galérievBratislave.Jeho cieľom jeprofesionálne aspoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede avýskume na Slovensku.Nad podujatímprevzalozáštituMinisterstvoškolstva, vedy, výskumu ašportu SR.Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR),Slovenská akadémia vied(SAV) aZväz slovenských vedeckotechnických spoločností(ZSVTS).Hodnotiaca komisia, ktorú tvorili zástupcovia vyhlasovateľov podujatia,vyberala laureátov spomedzi 62 nominovaných vedeckých osobností.Oceneniaza významné dosiahnuté výsledky vo vede avýskumena Slovensku sa odovzdávali vpiatich kategóriách.„Centrum vedecko-technických informáciíSR dlhodobo nielen propaguje apopularizujevedu, techniku, výskum a inovácieodbornej i laickej verejnosti, ale výraznou mierou sa podieľa aj na presadzovaní princípov otvorenej vedy a otvoreného prístupu k vede. Svojimi aktivitami tak neustále zlepšuje vnímanie vedy atechniky a ich významu vrámci celej spoločnosti. Aj totopodujatie prispieva kpodpore našich vedkýň avedcov a oceneniu ich práce adosiahnutých výsledkov,“ uviedolgenerálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič.„Aj vtomto roku mala hodnotiaca komisia náročnú úlohu. Dostali sme množstvo nominácií aje pre mňa veľkým potešením, že aj na základe toho môžem konštatovať, že máme na Slovensku zanietené vedkyne avedcov, ktorí dosahujú vo svojich odboroch významné výsledky,“povedal predseda hodnotiacej komisie Peter Samuely.Vjednotlivých kategóriách získali ocenenie za rok2022 tieto osobnosti:•Kategória Vedec roka/Vedkyňa roka: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., Fakulta matematiky, fyziky ainformatiky, Univerzita Komenského v Bratislave. Ocenenie získal zapoužitie inovatívnych matematických metód a publikovanie prelomových výsledkovo niekoľkých dôležitých a dlhodobo otvorených hypotézachtýkajúcich sa cyklov a pokrytí v teórii grafov.•Kategória Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka: Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského vBratislave. Ocenenie získal zavýznamné medzinárodné uznanie apotenciálny prínos výskumu voblasti chemickej katalýzy spiezoelektrickými materiálmi.
 
 
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúrpre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.www.cvtisr.sk•Kategória Inovátor roka/Inovátorka roka: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.,Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita vNitre. Oceneniezískal zavýznamný prínos vriadiacich anavigačných algoritmoch pre oblasť autonómnej mobilnej robotiky pretavený do dvoch funkčných prototypov autonómnych mobilných robotov.•Kategória Technológ roka/Technologička roka:doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD., Strojnícka fakulta, Technická univerzita vKošiciach. Ocenenie získal za zabezpečenie komplexnej technologickej prípravy výroby asamotnej výroby jedinečných dielcov pre letecký, vesmírny ajadrový priemysel.•Kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce:prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.,Kempelenov inštitút inteligentných technológií.Ocenenie získala za jedinečný prínos krozvoju azviditeľneniu slovenskej vedy na medzinárodnej úrovni voblasti umelej inteligencie, zapájanie sa do vedeckých projektov Horizontu Európa azaloženie Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií smedzinárodným presahom.Podujatie sa uskutočnilo za účasti zástupcov vyhlasovateľov ocenenia,zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu ašportu SR, členov hodnotiacej komisie, rektorov aprorektorov viacerých slovenských univerzít, zástupcov organizácií podporujúcich vedu avýskum, partnerov a mediálnych partnerov podujatia. „Verím, že ajvbudúcnosti budemepre odbornú verejnosťrovnocenným partnerom, ktorý neustále reflektuje na aktuálne riešené potreby našej spoločnosti. Nielen vsúvislosti sďalším ročníkom tohto podujatia sa budeme zaoberať otázkou rodovej rovnosti a jej riešenia v spoločenskej praxiči potrebouriešenia otázky etickéhosprávania sa vo vede avýskume,“ doplnilgenerálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič.Všetky informácie opodujatí Vedec roka SR 2022 nájdete na webovej stránke vedanadosah.skv sekciiVedec roka SR.Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Interway, hlavným partnerom podujatia je spoločnosť SPP, partnermi podujatia sú spoločnosť Datalana Bratislavské kultúrne ainformačné stredisko (BKIS). Mediálnymi partnermi podujatia sú Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)arelácia VAT –Veda a technika, magazín Nextech, Rádio Devína Rádio Regina Západ.