VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV VYZÝVA K NÁPRAVE POSTUPOV V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV VYZÝVA K NÁPRAVE POSTUPOV V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

V preskúmaných podnetoch zistil neodôvodnené predlžovanie 60-dňovej zákonnej lehoty na vydanie rozhodnutia. Vo väčšine prípadov pritom nebola preukázaná mimoriadna zložitosť konania, ktorá je zákonom ustanoveným predpokladom na predĺženie lehoty o ďalších 60 dní.

„Riešili sme podnety, keď rozhodnutie Sociálnej poisťovne bolo vydané až po 15 mesiacoch, namiesto zákonom stanovených 60 dňoch. V inom prípade bola vdova bez vdovského dôchodku štyri mesiace. Rovnako považujem za neprípustné keď sa Sociálna poisťovňa prostredníctvom posudkového lekára „dohodne“ na dni určenia začiatku invalidity s psychicky chorým žiadateľom, a to tak, že deň začiatku invalidity je z pohľadu výšky dôchodku nevýhodný pre samotného žiadateľa.“ konštatuje verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Verejný ochranca práv ďalej uviedol, že „...najmä v čase inflácie a zhoršujúcej sa sociálnej situácie obyvateľov je dôležité, aby Sociálna poisťovňa venovala pozornosť včasnému rozhodovaniu o dôchodkových dávkach. Generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne som na daný stav opakovane upozorňoval. So zisteniami sa obrátim aj na ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny SR pani Soňu Gaborčákovú. Som v kontakte aj so zástupcami seniorských organizácií na Slovensku, ktorí avizujú podobné problémy v praxi. S kolegyňami a kolegami z Kancelárie verejného ochrancu práv sme preto pre seniorov pripravili brožúrku, v ktorej nájdu informácie ako a v akých prípadoch im vieme pomôcť.“