Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii

Tohoročná téma Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii „Vždy spoločne: zjednotení v rozmanitosti“ je v kontexte 75. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv aktuálnou pripomienkou toho, že všetci ľudia bez ohľadu na to, kto sú, koho milujú a ako sami seba vnímajú a definujú.

Zaznamenali sme nárast rétoriky namierenej proti LGBTI osobám, ktorá je podnecovaná dezinformáciami a falošnými naratívmi a často vedie k násiliu, obťažovaniu a stigmatizácii.Správy Medzinárodnej asociácie lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ILGA) a Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) poukazujú na zvyšujúcu sa mieru násilia, diskriminácie a vylúčenia LGBTI osôb v Európe. Táto situácia v Európe a na celom svete nás hlboko znepokojuje. Zraniteľnosť LGBTI komunity často ešte zvyšujú konflikty, krízy a núdzové humanitárne situácie.

Porušovanie a poškodzovanie ľudských práv na základe vnímanej alebo skutočnej sexuálnej orientácie a rodovej identity je neprijateľné a nesmie k nemu ďalej dochádzať. EÚ vyzýva všetkých 67 štátov sveta, ktoré homosexualitu ešte stále kriminalizujú, pričom 11 z nich ukladá za konsenzuálne vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia trest smrti, aby túto diskriminačnú prax okamžite ukončili. Sme odhodlaní spolupracovať so všetkými našimi partnermi v boji proti zákonom, politikám a praktikám, ktoré diskriminujú osoby na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, a na odstraňovaní všetkých foriem násilia.

Vítame pozitívny vývoj, ako je zlepšenie právnej ochrany v niektorých krajinách, za ktorý často vďačíme neúnavnému úsiliu občianskej spoločnosti. EÚ je neochvejným zástancom organizácií občianskej spoločnosti a obhajcov práv LGBTI osôb. Tento rok sa na podporu rovnosti, začlenenia a rozmanitosti na celom svete* popri financovaní poskytovanom prostredníctvom našich regionálnych a iných programov a mechanizmov vyčlenilo ďalších 15 miliónov EUR.

EÚ bude pokračovať vo svojom úsilí, a to aj na multilaterálnych fórach, o ochranu a presadzovanie toho, aby ľudské práva LGBTI osôb v EÚ aj na celom svete boli v plnej miere dodržiavané vo všetkých aspektoch ich života. Dnes sme všetci spolu – zjednotení v rozmanitosti.


*Tematický program pre ľudské práva a demokraciu v rámci nástroja NDICI.