Podporné opatrenia pre všetkých žiakov či právo na miesto v materskej škole sa stanú realitou

Zavedenie systému podporných opatrení do výchovy a vzdelávania, vytvorenie pozície supervízora v školách či nárok na predprimárne vzdelávanie – to sú len niektoré zmeny, ktoré prináša novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Poslanci Národnej rady SR ju schválili 9. mája 2023. Historický okamih, ktorý je výsledkom spolupráce so samosprávami, stavovskými organizáciami, Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (NIKA), Európskou komisiou a školami, prináša do systému výchovy a vzdelávania silné reformné prvky.

Systém podporných opatrení spolu s katalógom podporných opatrení, ktoré sú systémovým pomenovaním potrieb, je prostriedkom realizácie inkluzívneho vzdelávania. Doteraz sa špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba priznávala iba skupine detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním. Cieľom úpravy bolo rozšíriť tieto potreby  o ďalšie skupiny ťažkostí a špecifík vo vývine dieťaťa, napríklad  v oblasti jazykových a kognitívnych schopností, motivácie a emocionality či zručností. Nový systém dokáže lepšie zohľadniť aj problémy detí a žiakov vo výchove a vzdelávaní a zároveň dokáže lepšie reagovať aj na potreby talentovaných detí a žiakov pri rozvoji ich osobnostného potenciálu, špeciálnym rozvíjaním ich tvorivosti či iných zručností.

„Dnes im štát ponúka nielen systematický prehľad a poriadok v tom, čo deti potrebujú – od každého jedného dieťaťa až po deti, ktoré majú vážne zdravotné postihnutia - ale najmä podporu personálnu a finančnú, aby na to neboli školy, školské zariadenia, vrátane rodičov, samé.  Je veľmi dôležité, že tento systém podporných opatrení je reálne nastavený tak, aby sa dal financovať s postupným prechodom na štátny rozpočet,“ uviedol po schválení novely dočasne poverený minister školstva Ján Horecký.

Súčasťou novely zákona je aj vytvorenie stredného manažmentu v školách, konkrétne pozície supervízor, čo umožní vedeniu škôl písomne poveriť tohto zamestnanca riadiacou činnosťou v rozsahu 1 – 5 hodín s nárokom na osobný príplatok vo výške príplatku triedneho učiteľa.

„Môžete mať na škole jednu silnú osobnosť, pani učiteľku, ktorá je vedúcou predmetovej komisie, môže byť triedna, má plný úväzok a popritom od nej chceme, aby mala podiel na školskom vzdelávacom programe, aby uvádzala nové kolegyne a nemá na to ani hodinu úväzku úľavu. Táto nová úprava jej umožňuje až 5-hodinovú úľavu na úväzku pri zvýšenom plate, aby tak bola perspektíva postupu mladých učiteľov, ktorí keď budú na sebe pracovať a stanú sa kľúčovými osobami na škole, aby im bola zverená väčšia zodpovednosť a zároveň, aby boli za to patrične odmenení,“ vysvetlil minister Horecký.

Novela zákona prináša taktiež nárok na prijatie do materskej školy. Rezort školstva tak reagoval na požiadavky rodičov na zabezpečenie prístupu ku kvalitnému a dostupnému predprimárnemu vzdelávaniu pre všetky deti postupne od štyroch a neskôr aj od  troch rokov veku. Úprava sa na školský rok 2024/2025 týka štvorročných detí a od školského roka 2025/2026 aj trojročných detí.

„Od septembra 2024 rodič štvorročného dieťaťa, ktorý prejaví záujem o miesto v škôlke, ho v prvom rade môže dostať v spádovej škôlke, ale v prípade, že by tam nebolo voľné miesto, regionálny úrad školskej správy bude pracovať s ďalšími škôlkami, ktoré sú v blízkosti a bude informovať rodiča o voľných kapacitách a dostupných miestach. V prípade, že sa nazbiera desať neuspokojených rodičov, tak je možnosť vytvoriť nové triedy s plnou finančnou podporou aj v iných priestoroch než boli priestory originálne určené pre škôlku, napríklad v administratívnych priestoroch,“ dodal dočasne poverený minister školstva Ján Horecký.