M. FEDÁK: ŠTUDENTI SA MÔŽU ZNOVU UCHÁDZAŤ O 9 000 EUR

Od apríla sa môžu maturanti registrovať na získanie štipendia „Študujem doma. Slovensko ma odmení.“

Rezort školstva cez Plán obnovy a odolnosti SR opätovne podporuje a motivuje  študentov zostať študovať na Slovensku. Študenti môžu už po druhýkrát získať  štipendium vo výške 9 000 € počas troch rokov. V tomto roku bude udelených 1 550 domácich štipendií.

Štipendium v celkovej výške 9 000 € môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu na Slovensku maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.

„Štipendijná schéma je jedným z nástrojov, ktorými sa snažíme motivovať študentov ostať študovať na Slovensku. Vytvárame priestor pre zlepšenie postavenia slovenského vysokého školstva na medzinárodnom poli a zvyšujeme atraktivitu vysokých škôl pre udržanie a lákanie talentov,“ uviedol Michal Fedák, štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo.

V rámci druhého ročníka sa môžu domáci študenti registrovať v dvoch kategóriách:

  • najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest),
  • nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (550 miest).

Študenti si môžu podať žiadosť o štipendium do 30. júna 2023 prostredníctvom formuláru na stránke www.stipendia.portalvs.sk .Výsledné poradie úspešných uchádzačov bude stanovené na základe bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách: dosiahnutý percentil vo vybraných maturitných predmetoch či výsledky v ďalších činnostiach ako napríklad súťaže, olympiády a iné aktivity. Rezort školstva tak chce odmeniť tých študentov, ktorí boli počas strednej školy aktívni a rozvíjali svoj talent. Do úvahy pri hodnotení budú tiež brané indikátory sociálneho znevýhodnenia.

Každý úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá bude vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 € mesačne.

V rámci prvého ročníka rezort školstva evidoval celkovo 4 035 žiadostí o štipendium, z toho bolo 3 516 z kategórie „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov“ a 
519 zo skupiny „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“. Celkovo bolo udelených
1 237 štipendií.

Podľa údajov OECD, ktoré zahŕňajú všetkých študentov na všetkých stupňoch štúdia, bol celkový počet Slovákov študujúcich na zahraničných vysokých školách v roku 2020 v počte
30 856 študentov. Počet študentov, ktorí odchádzajú študovať na zahraničné vysoké školy, sa drží približne na úrovni 4 000 študentov ročne (v roku 2021 to bolo 3 870 študentov),
čo predstavuje zhruba 10 % maturantov. Cieľom štipendijnej podpory je motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na slovenských vysokých školách a mohli tak posúvať dopredu seba aj Slovensko.