Rada prijala rozhodnutie o kompenzačných požiadavkách na emisie z leteckej dopravy (CORSIA)

Rada prijala rozhodnutie o oznámení dobrovoľnej účasti v systéme CORSIA (systém kompenzácie a znižovania emisií uhlíka v medzinárodnom letectve), ktorého cieľom je prispieť k celosvetovým ambicióznym cieľom v oblasti klimatickej neutrality.

CORSIA je globálny mechanizmus na kompenzáciu emisií CO2 z medzinárodnej leteckej dopravy, ktorý prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) v roku 2018 a na ktorom sa členské štáty EÚ zaviazali zúčastniť sa od pilotnej fázy, ktorá začala v januári 2021.

Dnešné rozhodnutie umožňuje členským štátom, aby si v súlade medzinárodnými záväzkami v rámci ICAO splnili svoju prvú ročnú povinnosť oznamovať prevádzkovateľom so sídlom v Únii ich kompenzačné požiadavky v rámci systému CORSIA.

EÚ teraz zavedie do praxe systém požiadaviek na kompenzáciu uhlíka, ktorý nám pomôže dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050. Boj proti zmene klímy je kolektívnou a globálnou úlohou a EÚ plne podporuje multilaterálne úsilie ICAO o zníženie vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na klímu.

Martin Kupka, český minister dopravy

Ďalšie povinnosti vyplývajúce zo systému CORSIA sa včlenia do právnych predpisov EÚ prostredníctvom revízie systému obchodovania s emisiami (ETS) pre leteckú dopravu, ktorý je predmetom iného návrhu Komisie. Rada a Parlament nedávno dosiahli predbežnú politickú dohodu o tomto spise. Tieto iniciatívy sú súčasťou zelenej transformácie a ich cieľom je obmedziť vplyvmedzinárodnej leteckej dopravy na klímu.

Rozhodnutie o systéme CORSIA umožní členským štátom plniť si medzinárodné záväzky a oznamovacie povinnosti v súlade s pravidlami stanovenými ICAO, kým spoluzákonodarcovia neprijmú nové pravidlá v rámci revízie ETS pre leteckú dopravu a kým sa netransponujú do právnych predpisov členských štátov.

Kontext

ICAO sa dohodla na systéme CORSIA v roku 2018 s cieľom stabilizovať emisie skleníkových plynov z medzinárodnej leteckej dopravy na ich úrovni pred prepuknutím pandémie COVID-19 v rokoch 2019–2020. Dopĺňa sa ním širší súbor opatrení, medzi ktoré patrí zlepšovanie technológií lietadiel, prevádzkové zlepšenia a udržateľné letecké palivá.

Povinnosti vyplývajúce zo systému CORSIA už začali platiť. Od 1. januára 2019 sa uplatňujú požiadavky na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie týkajúce sa emisií CO2 z medzinárodných letov. Tieto povinnosti sa do práva EÚ zaviedli prostredníctvom sekundárnych právnych predpisov. Kompenzačné požiadavky systému CORSIA sa uplatňujú od 1. januára 2021. Zapojenie štátov do pilotnej fázy (2021 – 2023) a prvej fázy (2024 – 2026) systému CORSIA je dobrovoľné. Rada v júni 2020 prijala rozhodnutie o potvrdení účasti členských štátov EÚ na systéme CORSIA od začiatku jeho dobrovoľnej fázy 1. januára 2021.