Rada pridáva porušenie reštriktívnych opatrení na zoznam trestných činov EÚ

Rada jednomyseľne prijala rozhodnutie pridať porušenie reštriktívnych opatrení na zoznam „trestných činov EÚ“ uvedený v Zmluve o fungovaní EÚ.

EÚ rázne reaguje na nevyprovokovanú a neodôvodnenú vojnu Ruska proti Ukrajine. Prijala bezprecedentný počet sankcií s cieľom zasiahnuť ruské hospodárstvo a obmedziť schopnosti Ruska pokračovať v tejto agresii. Ak majú byť tieto sankcie úspešné, ich uplatňovanie si vyžaduje spoločné úsilie a dnešné rozhodnutie je dôležitým prostriedkom, ako zabrániť akýmkoľvek pokusom tieto opatrenia obísť.

Pavel Blažek, český minister spravodlivosti

EÚ prijala v súvislosti s útočnou vojnou Ruska proti Ukrajine viacero reštriktívnych opatrení a je nevyhnutné, aby sa tieto opatrenia plne uplatňovali. V súčasnosti členské štáty odlišne definujú, čo predstavuje porušenie reštriktívnych opatrení a aké tresty by v tomto prípade mali platiť. Mohlo by to viesť k rôznemu stupňu presadzovania sankcií a k riziku, že sa tieto opatrenia budú obchádzať, takže osoby, na ktoré sa sankcie vzťahujú, by mohli naďalej disponovať svojimi aktívami a podporovať režimy, proti ktorým sú zamerané opatrenia EÚ.

Zaradenie porušenia reštriktívnych opatrení na zoznam „trestných činov EÚ“ je prvým z dvoch krokov, ktoré majú zabezpečiť podobný stupeň presadzovania sankcií v celej EÚ a odradiť od pokusov obchádzať alebo porušovať opatrenia EÚ.

Ďalšie kroky

Po prijatí tohto rozhodnutia Európska komisia predloží návrh smernice s minimálnymi pravidlami týkajúcimi sa vymedzenia trestných činov a trestných sankcií za porušovanie reštriktívnych opatrení EÚ. Následne budú musieť návrh smernice prerokovať a prijať Rada a Európsky parlament.

Kontext

Podľa článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ môžu Parlament a Rada stanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a trestných sankcií v oblastiach obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom. V súčasnosti uvedených článok obsahuje zoznam týchto trestných činov: terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí, nedovolené obchodovanie s drogami, nedovolené obchodovanie so zbraňami, pranie špinavých peňazí, korupcia, falšovanie platobných prostriedkov, počítačová kriminalita a organizovaná trestná činnosť.

Európska komisia 25. mája 2022 predložila návrh rozhodnutia s cieľom rozšíriť zoznam trestných činov EÚ o porušenie reštriktívnych opatrení prijatých EÚ.