Rada s konečnou platnosťou schválila pravidlá na boj proti zahraničným subvenciám narúšajúcim hospod

Rada s konečnou platnosťou schválila nariadenie o zahraničných subvenciách.

Toto nariadenie sa venuje narušeniam trhu spôsobeným subvenciami, ktoré tretie krajiny poskytujú spoločnostiam pôsobiacim na vnútornom trhu EÚ. Stanovujú sa v ňom procesné pravidlá vyšetrovania týchto subvencií v súvislosti s veľkými koncentráciami a ponukami v rámci postupov rozsiahleho verejného obstarávania.

Cieľom nariadenia je pritom obnoviť spravodlivú hospodársku súťaž medzi všetkými spoločnosťami pôsobiacimi na vnútornom trhu – tak v Európe, ako aj mimo nej.

EÚ je najväčšou ekonomikou na svete. Náš jednotný trh je základným kameňom hospodárskej prosperity pre všetkých občanov. Nové opatrenia umožnia EÚ vyšetrovať nekalé praktiky podporované niektorými krajinami mimo EÚ a predchádzať im. Vďaka tomu bude EÚ môcť zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti.
Jozef Síkela, český minister priemyslu a obchodu

Subvencie poskytované členskými štátmi podliehajú v súčasnosti pravidlám štátnej podpory, neexistuje však žiadny nástroj EÚ na kontrolu podobných subvencií poskytovaných krajinami mimo EÚ. V záujme riešenia tohoto problému sa v nariadení stanovuje rámec, ktorý Komisii umožní preskúmať akúkoľvek hospodársku činnosť na vnútornom trhu, ktorá využíva subvencie z krajiny mimo EÚ.

Prešetrovanie finančných príspevkov

V nariadení sa navrhujú tri nástroje, ktoré môže Komisia použiť na preskúmanie finančných príspevkov orgánu verejnej moci v krajine mimo EÚ:

  • dva nástroje predchádzajúceho schvaľovania – na zabezpečenie rovnakých podmienok pre najväčšie fúzie a ponuky v rámci postupov rozsiahleho verejného obstarávania
  • všeobecný nástroj na prešetrovanie trhu na preskúmanie všetkých ostatných situácií na trhu, ako aj fúzií s nižšou hodnotou a postupov verejného obstarávania

Spoločnosti budú musieť fúzie a akvizície oznámiť Komisii, ak má jedna zo zúčastnených strán obrat v EÚ najmenej 500 miliónov EUR a zahraničný finančný príspevok predstavuje najmenej 50 miliónov EUR. V prípade ponúk v rámci postupov verejného obstarávania je prahová hodnota pre verejné obstarávanie stanovená na najmenej 250 miliónov EUR. Ak podnik nedodrží pravidlá oznamovania, bude Komisia môcť uložiť pokuty a preskúmať príslušnú transakciu tak, ako keby bola oznámená.

Vo všeobecnosti (s výhradou prípadných výnimiek) bude Komisia mať právomoc prešetriť zahraničné subvencie poskytnuté do piatich rokov pred nadobudnutím účinnosti nariadenia, ak takéto subvencie narúšajú vnútorný trh po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

Podobne ako v rámci pravidiel EÚ týkajúcich sa štátnej pomoci, ak Komisia zistí, že existuje zahraničná subvencia a že narúša hospodársku súťaž, uplatní test porovnania. Ide o nástroj na posúdenie pozitívnych a negatívnych účinkov zahraničnej subvencie.

Ak negatívne účinky prevažujú nad pozitívnymi, bude mať Komisia právomoc uložiť nápravné opatrenia, vrátane štrukturálnych a neštrukturálnych nápravných opatrení a vrátenia zahraničnej subvencie, alebo prijať záväzky dotknutých podnikov s cieľom napraviť narušenie spôsobené zahraničnou subvenciou.

Kontext

V záujme riešenia existujúcej medzery v právnych predpisoch predložila Európska komisia 5. mája 2021 návrh nariadenia o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh. Uvedené nariadenie slúži ako nástroj na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky spoločnosti pôsobiace na jednotnom trhu, ktoré využívajú podporu buď členského štátu EÚ alebo krajiny mimo EÚ.

Ďalšie kroky

Po dnešnom schválení pozície Európskeho parlamentu Radou je legislatívny akt prijatý.

Po podpísaní predsedníčkou Európskeho parlamentu a predsedom, resp. predsedníčkou Rady sa nariadenie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po tomto uverejnení.