Rada s konečnou platnosťou schválila smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov

Rada s konečnou platnosťou schválila smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD).

To znamená, že spoločnosti budú čoskoro povinné zverejňovať podrobné informácie o aspektoch udržateľnosti. Zvýši sa tým zodpovednosť podnikov, zabráni sa uplatňovaniu rozdielnych noriem udržateľnosti a uľahčí sa prechod na udržateľné hospodárstvo.

Na základe nových pravidiel ponesie viac podnikov zodpovednosť za svoj vplyv na spoločnosť a podniky budú vďaka týmto pravidlám smerovať k hospodárstvu, ktoré je prínosom pre ľudí a životné prostredie. Údaje o environmentálnej a spoločenskej stope by mali byť verejne dostupné každému, kto má o tieto informácie záujem. Nové rozšírené požiadavky sú zároveň prispôsobené spoločnostiam rôznych veľkostí a poskytujú im dostatočné prechodné obdobie na to, aby sa na nové požiadavky pripravili.

Jozef Síkela, český minister priemyslu a obchodu

V praxi budú musieť spoločnosti podávať správy o tom, ako ich obchodný model ovplyvňuje ich udržateľnosť, a o tom, ako vonkajšie faktory udržateľnosti (ako zmena klímy alebo otázky ľudských práv) ovplyvňujú ich činnosti. Investori a iné zainteresované strany sa tým lepšie pripravia na prijímanie informovaných rozhodnutí o otázkach udržateľnosti.

Smernicou CSRD sa mení smernica o zverejňovaní nefinančných informácií (NFRD) z roku 2014 a posilňujú sa existujúce pravidlá vykazovania nefinančných informácií, ktoré už nie sú prispôsobené prechodu EÚ na udržateľné hospodárstvo.

Nové pravidlá pre spoločnosti o podávaní správ

Smernicou CSRD sa zavádzajú podrobnejšie požiadavky na podávanie správ a zabezpečuje sa, aby veľké spoločnosti mali povinnosť podávať správy o aspektoch udržateľnosti, ako sú environmentálne práva, sociálne práva, ľudské práva a správne faktory.

Nové pravidlá vykazovania informácií o udržateľnosti sa budú uplatňovať na veľké subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami, na všetky veľké spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami a obratom vo výške 40 miliónov EUR a na všetky spoločnosti kótované na regulovaných trhoch okrem mikropodnikov. Tieto spoločnosti sú tiež zodpovedné za posudzovanie informácií vzťahujúcich sa na ich dcérske spoločnosti.

Pravidlá sa vzťahujú aj na MSP, pričom sa zohľadňujú ich osobitné charakteristiky. MSP budú mať počas prechodného obdobia možnosť využiť výnimku (opt-out), čo znamená, že budú do roku 2028 z uplatňovania smernice vyňaté.

V prípade mimoeurópskych spoločností sa požiadavka vypracúvať správu o udržateľnosti vzťahuje na všetky spoločnosti, ktoré v EÚ vytvárajú čistý obrat vo výške 150 miliónov EUR a ktoré majú v EÚ aspoň jednu dcérsku spoločnosť alebo pobočku. Tieto spoločnosti musia predložiť správu o svojich environmentálnych, sociálnych a správnych (ESG) vplyvoch, ako sa vymedzujú v smernici.

Za stanovovanie európskych noriem bude zodpovedná Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG), ktorá tak bude robiť na základe technického poradenstva viacerých európskych agentúr.

Dátum začatia uplatňovania

Nariadenie sa bude uplatňovať v štyroch fázach:

  • v roku 2025 budú musieť správy o hospodárskom roku 2024 podávať spoločnosti, na ktoré sa už vzťahuje smernica o zverejňovaní nefinančných informácií;
  • v roku 2026 budú musieť správy o hospodárskom roku 2025 podávať spoločnosti, na ktoré sa v súčasnosti smernica o zverejňovaní nefinančných informácií nevzťahuje;
  • v roku 2027 budú musieť správy o hospodárskom roku 2026 podávať kótované MSP okrem mikropodnikov, malých a menej zložitých úverových inštitúcií a kaptívnych poisťovní;
  • v roku 2029 budú musieť správy o hospodárskom roku 2028 podávať podniky z tretích krajín.


Kontext

Európska komisia predložila návrh smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov 21. apríla 2021 ako súčasť Európskej zelenej dohody a programu udržateľného financovania.

Cieľom smernice je odstrániť nedostatky v existujúcich pravidlách týkajúcich sa nefinančných informácií. Ak sa má súkromný kapitál nasmerovať na financovanie zelenej a sociálnej transformácie, je potrebné, aby finančné trhy mali prístup k spoľahlivým, relevantným a porovnateľným informáciám o životnom prostredí, sociálnej oblasti a správe a riadení. Zverejňovanie informácií o udržateľnosti by mohlo prilákať ďalšie investície a financovanie na uľahčenie prechodu na udržateľné hospodárstvo, ako sa opisuje v Zelenej dohode.

Členské štáty EÚ sa 24. februára 2022 jednomyseľne dohodli na pozícii Rady k návrhu smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov.

Rada a Európsky parlament dosiahli 21. júna 2022 predbežnú dohodu o tomto akte, ktorú zástupcovia členských štátov EÚ schválili 30. júna 2022.

Ďalšie kroky

Po dnešnom schválení pozície Európskeho parlamentu Radou je legislatívny akt prijatý.

Po podpísaní predsedníčkou Európskeho parlamentu a predsedom Rady sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť 20 dní po tomto uverejnení. Nové pravidlá budú musieť členské štáty implementovať do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti.