Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby uložila jednu nefinančnú sankciu, nepridelila žiadnu licenciu ani autorizáciu vysielania alebo poskytovania, začala štyri správne konania týkajúce sa obsahu vysielania, ako neopodstatnené uzavrela tri podnety smerujúce voči obsahu vysielania, pre nepresk

Rada okrem iného

  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie NITRANET, s.r.o. za to, že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 15. 11. 2022 poskytoval retransmisiu programových služieb DAJTO a TV DOMA bez hlasového komentovania pre nevidiacich a programovej služby TV DOMA bez titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím ( 17 ods. 1 písm. i) ZVR);
  • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N., s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 24. 6. 2022 odvysielal v programe Tak takto?! príspevok „Medvede chránia, mŕtve pstruhy ignorujú“, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby ( 25 písm. a) ZMS);
  • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TV MARKÍZA (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 4. 9. 2022 odvysielal pred, počas a po programe Tvoja tvár znie povedome reklamné bloky, v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu súladu zvukovej zložky vysielania s technickými požiadavkami ustanovenými vo vyhláške ( 20 ods. 5 písm. d) ZVR);
  • začala správne konania voči vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 5. 9. 2022 o cca 15:24 hod. odvysielal program Láska na chate (3. epizóda) a dňa 13. 9. 2022 o cca 15:24 hod. program Láska na chate (7. epizóda) , ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO ( 62 ods. 6 ZVR);
  • uznala za neopodstatnený podnet na preverenie vysielania programovej služby Jednotka (Rozhlas a televízia Slovenska) dňa 26. 9. 2022, keď bolo na obrazovke trvalo umiestnené loga programu Pečie celé Slovensko slúžiaceho na propagáciu tohto programu, čo podávateľ podnetu považuje za neprimerane komerčný obsah pre vysielanie verejnoprávnej televízie, Rada však nenašla rozpor
    s ustanoveniami ZMS;
  • uznala za neopodstatnený podnet na preverenie vysielania programovej služby Rádio FM (Rozhlas a televízia Slovenska) dňa 12. 9. 2022, keď v programe Živé mesto_FM moderátorka programu vyslovila vetu: "Biely programátor zo strednej vrstvy, navyše introvert s analytickým myslením, to je až nebezpečné", čo považuje podávateľ podnetu za prejav diskriminácie, rasistické a nenávistné, Rada však po posúdení kontextu, v ktorom vyjadrenie odznelo, nenašla rozpor z ustanoveniami ZMS;
  • uznala za neopodstatnený podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu, ktorý sa mal podľa jeho podávateľa nachádzať vo videu ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, pretože podľa podávateľa podnetu „ohrozuje duševné zdravie obyvateľov Slovenska. Je to účelový, rusofóbny zostrih vyjadrení , ktorého cieľom nie je nič iné iba vyvolať des a panický strach. Negatívne pôsobí najmä na deti a mládež.“, avšak podľa Rady predmetný obsah nenapĺňa kritéria nelegálneho obsahu.

 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 23. 11. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.