Politika súdržnosti: Rada schválila závery, v ktorých zhodnotila vykonávanie

Rada schválila závery o politike súdržnosti, v ktorých sa všeobecne posudzuje jej úloha pri podpore regionálneho rozvoja v EÚ. Takisto sa v nich venuje pozornosť hlavným výzvam v oblasti vykonávania a ďalšiemu postupu do budúcnosti.

Rada vo svojich záveroch pripomenula, že cieľ sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti je jadrom európskeho projektu. Zdôraznila tiež, že je dôležité chrániť finančné záujmy EÚ.

Pridaná hodnota politiky súdržnosti

Rada podčiarkla, že politika súdržnosti je pružná, moderná a dlhodobá a má významný pákový efekt, pričom sa odhaduje, že každé vynaložené 1 euro vytvára na úrovni EÚ dodatočný HDP vo výške 2,7 eura. Zlepšuje kvalitu života občanov EÚ a podporuje prechod na klimaticky neutrálne, obehové, zelené a digitálne hospodárstvo a zároveň zabezpečuje vyvážený vnútorný trh a zvyšuje konkurencieschopnosť EÚ v celosvetovom meradle.

Rada tiež poukázala na pozitívny vplyv režimu zdieľaného riadenia na vykonávanie politiky súdržnosti, ktorý prispieva k riadnemu zapojeniu strán na regionálnej a miestnej úrovni, k lepšej verejnej správe a prepojeniu programovania zdola nahor s novými globálnymi trendmi.

Programové obdobie 2014 – 2020

Pokiaľ ide o programové obdobie 2014 – 2020, Rada zdôraznila, že je potrebné zamerať sa na ukončenie programov a vyzýva, aby všetky zapojené strany vyvíjali úsilie o čo najširšiu propagáciu výsledkov a prínosov politiky súdržnosti medzi verejnosťou.

Politika súdržnosti a nedávne krízy

Rada uznala, že politika súdržnosti pomáha zmierniť účinky nedávnych kríz, a zastáva názor, že by mala byť schopná prispôsobiť sa novému vývoju bez toho, aby boli ohrozené jej štrukturálne a dlhodobé ciele. Komisia bola vyzvaná, aby pozorne monitorovala hospodárske a sociálne dôsledky ruskej vojny na Ukrajine a v prípade potreby preskúmala ďalšie opatrenia na zabezpečenie úspešného vykonávania programov politiky súdržnosti.

Programové obdobie 2021 – 2027

Rada tiež víta skutočnosť, že v legislatívnom rámci na roky 2021 – 2027 sa stanovujú jednoduchšie a flexibilnejšie vykonávacie pravidlá, a uvádza svoje posúdenie niektorých kľúčových prvkov tohto rámca. Členské štáty a Komisia boli vyzvané, aby zabezpečili rýchle odštartovanie vykonávania programov na roky 2021 – 2027.

V súvislosti s vykonávaním sa v záveroch zdôraznil význam predchádzania podvodom a korupcii a boja proti nim. Komisia bola ďalej vyzvaná, aby neustále zdôvodňovala vplyv politiky súdržnosti, určila jej vplyv a analyzovala jej viaceré výsledky.

Územný aspekt politiky súdržnosti

Pokiaľ ide o územný aspekt politiky súdržnosti, Rada vyzdvihla, že je dôležité zohľadniť špecifiká regiónov a venovať osobitnú pozornosť tým regiónom, ktoré trpia rôznymi štrukturálnymi alebo trvalými nerovnováhami. Členské štáty a Komisia boli vyzvané, aby zabezpečili včasné vykonávanie Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý regiónom umožní riešiť sociálno-ekonomické vplyvy zelenej transformácie EÚ.

Politika súdržnosti po roku 2027

Rada vo svojich záveroch taktiež poskytla niekoľko usmernení pre politiku súdržnosti po roku 2027, pričom zdôrazňuje, že v nadchádzajúcich rokoch je potrebné pokračovať v posilňovaní hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Ďalej vyzdvihla, že politika súdržnosti je politikou pre všetky regióny.

Komisia bola vyzvaná, aby pri príprave nasledujúceho legislatívneho rámca preskúmala možnosti, ktoré ponúka úhrada založená na výkonnosti, a v maximálnej miere ju využila, ďalej aby pokračovala v úsilí o zjednodušenie pravidiel a o ich harmonizáciu v rámci programov EÚ a aby pred zavedením nových nástrojov politiky EÚ vyhodnotila jej existujúce nástroje, aby sa zabránilo ich prekrývaniu.

Rada tiež zdôraznila, že v nasledujúcom programovom období je dôležité zamerať sa na cieľ udržateľného rozvoja EÚ a jej regiónov, ako aj na riešenie špecifík regiónov, najmä regiónov nachádzajúcich sa v pasci rozvoja a regiónov na vonkajších hraniciach EÚ, ako aj najvzdialenejších regiónov a regiónov, ktoré čelia rôznym demografickým výzvam.