Rada sa dohodla na rokovacej pozícii k pravidlám boja proti hospodárskemu nátlaku

Členské štáty sa dnes dohodli na svojej rokovacej pozícii (mandáte) k nariadeniu o ochrane Únie a jej členských štátov pred hospodárskym nátlakom tretích krajín (nástroj na boj proti nátlaku – ACI).

Pôjde o nový nástroj v súbore autonómnych nástrojov EÚ s cieľom odradiť tretie krajiny od cieleného zamerania sa na EÚ a jej členské štáty prostredníctvom úmyselného hospodárskeho nátlaku. Tento nástroj umožní EÚ lepšie sa brániť na globálnej scéne prostredníctvom širokej škály reakčných opatrení.

Tento nový nástroj bude slúžiť ako odstrašujúci prostriedok a bude pôsobiť proti hospodárskemu nátlaku tretích krajín v čase rastúceho geopolitického napätia. EÚ a jej členské štáty sa v posledných rokoch stali cieľom zámerného hospodárskeho tlaku zo strany krajín mimo EÚ prostredníctvom opatrení ovplyvňujúcich obchod a investície. EÚ má právo lepšie sa brániť na globálnej scéne, keď sa stane terčom hospodárskeho zastrašovania.

Jozef Síkela, minister priemyslu a obchodu Českej republiky

V tomto mandáte sa Rada usiluje o väčšie zapojenie sa do rozhodovacieho procesu tým, že na seba prenesie vykonávacie právomoci s cieľom určiť, čo predstavuje hospodársky nátlak. Európska komisia si ponechá vykonávacie právomoci pri rozhodovaní o reakčných opatreniach EÚ a zároveň zabezpečí väčšie zapojenie členských štátov do týchto rozhodnutí.

Ochrana záujmov EÚ

Medzi opatrenia, ktoré by sa mohli uplatniť na tretiu krajinu v reakcii na hospodársky nátlak, patrí uloženie obchodných obmedzení, napríklad vo forme zvýšených ciel, dovozných alebo vývozných licencií alebo obmedzení v oblasti služieb, verejného obstarávania alebo priamych zahraničných investícií. Tieto opatrenia by sa uplatňovali bez toho, aby mali retroaktívny charakter, pričom by sa rešpektovala proporcionalita, pokiaľ ide o spôsobenú škodu.

Nástroj na boj proti nátlaku je koncipovaný s cieľom zmierniť napätie a podnietiť ukončenie konkrétnych nátlakových opatrení prostredníctvom dialógu ako prvého kroku. Akékoľvek protiopatrenia prijaté EÚ by sa uplatňovali len ako posledná možnosť, ak neexistuje iný spôsob, ako riešiť hospodárske zastrašovanie.

Kontext

Európska komisia navrhla tento právny predpis 8. decembra 2021 na žiadosť Rady a Európskeho parlamentu.

Výbor Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod (INTA) prijal pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu 10. októbra a plénum 19. októbra potvrdilo mandát Parlamentu na rokovanie, pričom požiadalo, aby sa rokovania začali „bezodkladne“.

Ďalšie kroky

O nariadení sa teraz musí dosiahnuť dohoda medzi Radou a Európskym parlamentom v rámci riadneho legislatívneho postupu. Po oficiálnom prijatí oboma inštitúciami nadobudne nariadenie účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.