Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo

Ministri rokovali o vykonávaní novej SPP a o schvaľovaní strategických plánov.

Vymenili si názory na proces prípravy na vnútroštátnej úrovni a zdôraznili, že je potrebné schváliť strategické plány čo najskôr. Ministri rokovali aj o vplyve ruskej vojny proti Ukrajine na prebiehajúce vykonávanie novej ekologizačnej architektúry. Ďalej zdôraznili potrebu vyváženého riešenia na splnenie cieľov v oblasti životného prostredia, klímy a biodiverzity na jednej strane a na zaistenie potravinovej bezpečnosti na strane druhej.

Európa čelí mnohým výzvam a je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zabezpečiť stabilitu pre európskych občanov vrátane našich poľnohospodárov. Ministri poľnohospodárstva EÚ dnes preukázali odhodlanie stabilizovať trhy a prispieť k potravinovej bezpečnosti. Dúfam, že dokážeme včas schváliť strategické plány SPP ako jeden z najdôležitejších nástrojov. Naši poľnohospodári potrebujú našu podporu, keďže poskytujú zdravé a kvalitné potraviny všetkým občanom v EÚ, ako aj mnohým mimo nej. Musíme vyvážiť všetky ciele SPP vrátane výroby potravín, biodiverzity a klímy, ako aj sociálne a hospodárske aspekty.
Zdeněk Nekula, český minister pôdohospodárstva

Rokovanie o situácii na trhu, najmä po invázii Ruska na Ukrajinu

Ministri rokovali o hospodárskej situácii v sektore poľnohospodárstva v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine. Vymenili si názory na vyhliadky zberu úrody v tomto roku, pričom zohľadnili dôsledky extrémneho sucha v posledných týždňoch, ako aj výzvy, ktorým čelí tento sektor v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine. Nedostatok surovín a vysoké vstupné ceny majú závažný vplyv na poľnohospodársku výrobu a nadväzujúcu výrobu v členských štátoch. Ministri v tejto súvislosti takisto vyzvali Komisiu, aby čo najskôr objasnila výnimky a národné strategické plány s cieľom poskytnúť poľnohospodárom istotu. Ministri ďalej rokovali o vykonávaní koridorov solidarity EÚ a príslušných platforiem na nadväzovanie kontaktov zriadených s cieľom pomôcť pri tranzite obilia z Ukrajiny a opätovne potvrdili svoju angažovanosť a solidaritu s Ukrajinou. Ďalej vyzvali na to, aby sa naďalej monitorovali jednotlivé odvetvia v EÚ a aby sa na celosvetovej úrovni vypracovali nástroje na posúdenie ďalšieho postupu v dlhodobom horizonte.

Udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín

Ministri rokovali o nedávnom návrhu Komisie a o jeho ambicióznej harmonizácii vnútroštátnych politík v používaní pesticídov prostredníctvom nariadenia. Ministri uvítali udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín a vyjadrili obavy v súvislosti so stanovením 50 % cieľa pre chemické pesticídy, a to tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Pripomenuli, že pred stanovením povinných cieľov zníženia je potrebné mať reálne udržateľné alternatívy k chemickým pesticídom. Ministri ďalej apelovali na to, aby sa zohľadnili geografické, klimatické a východiskové aspekty v jednotlivých členských štátoch. Ďalej zdôraznili, že udržateľnosť by nemala byť cieľom na úkor potravinovej bezpečnosti alebo konkurencieschopnosti poľnohospodárstva EÚ, najmä v súčasnom kontexte ruskej agresie na Ukrajinu.

Rybárstvo

Akvakultúra

Ministri uvítali dokument Európskej komisie s názvom Strategické usmernenia pre udržateľnejšiu a konkurencieschopnejšiu akvakultúru EÚ na obdobie 2021 až 2030 a dohodli sa na súbore záverov o akvakultúre s cieľom vybudovať udržateľné, odolné a konkurencieschopné odvetvie morskej a sladkovodnej akvakultúry. Ministri vyzvali na to, aby sa tomuto odvetviu prisúdila adekvátna vysoká priorita na zvýšenie jeho udržateľnosti a hospodárskej výkonnosti. Zdôraznili takisto potrebu zabezpečiť poskytovanie výživných, zdravých a bezpečných potravín a znížiť vysokú závislosť EÚ od dovozu produktov rybolovu a akvakultúry, čím sa prispeje k potravinovej bezpečnosti. Ministri ďalej zdôraznili hlavné výzvy a hrozby pre konkurencieschopnosť a odolnosť odvetvia akvakultúry v EÚ a zdôraznili vykonávanie cieľov Európskej zelenej dohody prostredníctvom ekologickej akvakultúry šetrnej k životnému prostrediu. V tejto súvislosti vyzvali na zriadenie transparentného systému EÚ, ktorým by sa uznávali a odmeňovali výrobcovia za také riadenie akvakultúry, ktoré je šetrné k životnému prostrediu. Okrem toho odporučili zvýšiť informovanosť spotrebiteľov o všetkých výhodách akvakultúry.

Rôzne

Ministri si vymenili názory na súčasný stav nariadenia o sprístupňovaní určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov (predsedníctvo). Rokovali aj o potrebe aktualizovať právne predpisy o preprave zvierat&n