Rada s konečnou platnosťou schválila nové pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže online

Rada prostredníctvom aktu o digitálnych trhoch (DMA) s konečnou platnosťou schválila nové pravidlá pre spravodlivý a súťažeschopný digitálny sektor.

Akt o digitálnych zabezpečuje rovnaké digitálne podmienky, ktorými sa zaisťujú jasné práva a pravidlá pre veľké online platformy („strážcov prístupu“) a zaručuje, aby žiadna z nich nezneužívala svoje postavenie. Reguláciou digitálneho trhu na úrovni EÚ sa vytvorí spravodlivé a konkurencieschopné digitálne prostredie, ktoré umožní podnikom a spotrebiteľom profitovať z digitálnych príležitostí.

Ivan Bartoš, podpredseda vlády pre digitalizáciu a minister pre miestny rozvoj

Konečným prijatím aktu o digitálnych trhoch zabezpečíme, že veľké online platformy budú zodpovedné za svoje konanie. EÚ týmto zmení online priestor na celom svete. Strážcovia prístupu, na ktorých sa akt o digitálnych trhoch zameriava, sú všadeprítomní – všetci každodenne využívame ich služby. Ich moc sa však zvyšuje do tej miery, že negatívne ovplyvňuje hospodársku súťaž. Vďaka aktu o digitálnych trhoch zabezpečíme spravodlivú hospodársku súťaž online, viac pohodlia pre spotrebiteľov a nové príležitosti pre malé podniky.

 

Nové pravidlá pre strážcov prístupu

V akte o digitálnych trhoch sa vymedzujú nové pravidlá pre veľké online platformy („strážcov prístupu“). Teraz musia:

  • zabezpečiť, aby odhlásenie sa zo základných platformových služieb bolo rovnako jednoduché ako ich predplatenie
  • zabezpečiť interoperabilitu základných funkcií služieb rýchlych správ, t. j. umožniť používateľom výmenu správ, odosielanie hlasových správ alebo súborov v rámci aplikácií na odosielanie správ
  • poskytnúť komerčným používateľom prístup k údajom o ich marketingovej alebo reklamnej výkonnosti na platforme
  • informovať Európsku komisiu o akvizíciách a fúziách, ktoré uskutočňujú

Ale už nebudú môcť:

  • klasifikovať svoje vlastné výrobky alebo služby priaznivejšie ako výrobky alebo služby iných účastníkov trhu (seba-preferovanie)
  • predinštalovať určité aplikácie alebo softvér alebo zabrániť používateľom, aby tieto aplikácie alebo softvér ľahko odinštalovali
  • v prípade najdôležitejšieho softvéru (napr. webového prehliadača) štandardne vyžadovať inštaláciu takéhoto softvéru pri inštalácii operačného systému
  • zabrániť vývojárom využívať platobné platformy tretích strán na predaj aplikácií
  • opakovane využívať osobné údaje zozbierané v rámci poskytovania jednej služby na účely inej služby

Ak je veľká online platforma identifikovaná ako strážca prístupu, bude musieť začať s dodržiavaním pravidiel aktu o digitálnych trhoch do šiestich mesiacov.

Ak strážca prístupu poruší pravidlá stanovené v akte o digitálnych trhoch, hrozí mu pokuta až do výšky 10 % jeho celkového celosvetového obratu. V prípade opakovaného porušenia môže byť uložená pokuta až do výšky 20 % jeho celosvetového obratu.

V prípade, že strážca prístupu systematicky nedodržiava akt o digitálnych trhoch, t. j. poruší pravidlá aspoň trikrát za 8 rokov, Európska komisia môže začať prieskum trhu a v prípade potreby uložiť behaviorálne alebo štrukturálne nápravné opatrenia.

Kontext

Právny rámec EÚ pre digitálne služby sa nezmenil od prijatia smernice o elektronickom obchode v roku 2000. Digitálne technológie, obchodné modely a služby sa však zatiaľ vyvíjali nevídanou rýchlosťou. Európska komisia predložila v decembri 2020 balík opatrení týkajúcich sa digitálnych služieb, ktorý tvorí akt o digitálnych službách (DSA) a akt o digitálnych trhoch (DMA).

Balík o digitálnych službách je reakciou EÚ na potrebu regulovať digitálny priestor. Akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch spoločne vymedzujú rámec prispôsobený hospodárskej a demokratickej stope digitálnych gigantov a zavádzajú opatrenia na ochranu používateľov a zároveň podporujú inovácie v digitálnom hospodárstve.

Členské štáty sa 25. novembra 2021, menej ako rok po začatí rokovaní v Rade, jednomyseľne dohodli na pozícii Rady týkajúcej sa aktu o digitálnych trhoch.

Rada a Európsky parlament dosiahli 24. marca 2022 predbežnú dohodu o akte o digitálnych trhoch, ktorú schválili zástupcovia členských štátov EÚ 11. mája 2022.

Očakáva sa, že Rada v septembri 2022 prijatím potvrdí predbežnú dohodu o akte o digitálnych službách, ktorú Rada a Európsky parlament dosiahli 23. apríla 2022 a Európsky parlament prijal 5. júla.

Ďalšie kroky

Po dnešnom schválení pozície Európskeho parlamentu Radou je legislatívny akt prijatý.

Po podpísaní predsedníčkou Európskeho parlamentu a predsedom, resp. predsedníčkou Rady sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a začne sa uplatňovať o šesť mesiacov neskôr.