Rada schválila dočasné opatrenia na liberalizáciu obchodu

Rada prijala nariadenie s cieľom dočasne liberalizovať obchod so siedmimi poľnohospodárskymi výrobkami z Moldavska, s ktorými sa obchodovanie ešte úplne neliberalizovalo: paradajky, cesnak, stolové hrozno, jablká, čerešne, slivky a hroznová šťava.

Znamená to, že Moldavsko môže počas obdobia jedného roka najmenej zdvojnásobiť vývoz týchto výrobkov do Európskej únie úplne bez ciel.

Jozef Síkela, český minister priemyslu a obchodu

Nemôžeme prehliadať, ako útočná vojna Ruska proti Ukrajine ovplyvňuje Moldavsko. Po zrušení ciel na zvyšné poľnohospodárske výrobky, ktoré ešte neboli úplne liberalizované, môže Moldavsko odteraz vyvážať do EÚ minimálne dvojnásobný objem týchto výrobkov bez ciel. Týmito mimoriadnymi opatreniami prehlbuje EÚ svoje obchodné vzťahy s Moldavskom a prejavuje svoju podporu stabilizácii moldavského hospodárstva.

Jozef Síkela, český minister priemyslu a obchodu

Nevyprovokovaná a neopodstatnená útočná vojna Ruska proti Ukrajine má ničivý vplyv na Ukrajinu, ako aj na Moldavskú republiku. Negatívne ovplyvňuje schopnosť Moldavska obchodovať so zvyškom sveta, keďže jeho vývoz vo veľkej miere závisí od ukrajinských infraštruktúr a Moldavsko do značnej miery stratilo prístup na svoje trhy na Ukrajine, v Rusku a Bielorusku.

Dnešné rozhodnutie sa po nadobudnutí účinnosti bude uplatňovať počas jedného roka na sedem poľnohospodárskych výrobkov z Moldavska, na ktoré sa v súčasnosti pri vstupe do EÚ stále vzťahujú colné kvóty. Dočasnými opatreniami na liberalizáciu obchodu sapresmeruje tento vývoz do EÚ.

Dnešné rozhodnutie je podmienené dodržiavaním zásad stanovených v článku 2 dohody o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA), ktorou sa liberalizoval takmer celý obchod s Moldavskom s výnimkou siedmich poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Kontext a ďalšie kroky

Komisia predložila svoj návrh o dočasných opatreniach na liberalizáciu obchodu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie uplatniteľné na moldavské výrobky podľa Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskom na strane druhej, 9. júna 2022.

Rada zaslala 29. júna Európskemu parlamentu list, v ktorom signalizovala svoj súhlas s nariadením, o ktorom sa hlasovalo na plenárnom zasadnutí EP 5. júla 2022.

Nariadenie sa po tom, ako ho prijal Európsky parlament aj Rada, podpíše a následne uverejní v úradnom vestníku, pričom nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.