Rada a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu

S cieľom zabezpečiť, aby EÚ plnila svoje ciele súvisiace s digitálnou transformáciou v súlade s hodnotami EÚ, Rada a Európsky parlament dnes dosiahli predbežnú dohodu o politickom programe Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030.

Toto rozhodnutie sa zameriava na posilnenie vedúceho postavenia EÚ v digitálnej oblasti podporou inkluzívnych a udržateľných digitálnych politík, ktoré slúžia občanom a podnikom. Na tento účel sa v ňom stanovujú konkrétne digitálne ciele v oblasti zručností, bezpečných a udržateľných digitálnych infraštruktúr, digitálnej transformácie podnikov a digitalizácie verejných služieb, ktoré sa Únia snaží dosiahnuť do konca tohto desaťročia. Týmto politickým programom sa zavádza nová forma riadenia založená na spolupráci medzi členskými štátmi a Komisiou s cieľom zabezpečiť, aby Únia spoločne naplnila svoje ambície.

Ivan Bartoš, podpredseda vlády Českej republiky pre digitalizáciu a minister pre miestny rozvoj

Tento program prispeje k modernej, konkurencieschopnej, digitalizovanej, prosperujúcej a vzdelanej spoločnosti a k dobre cielenej digitálnej transformácii. Urýchli rozvoj priemyslu EÚ, zmodernizuje verejný sektor a uľahčí život občanom. Digitálne zručnosti a zlepšená infraštruktúra sú nevyhnutné pre bezpečnosť a odolnosť našej spoločnosti.

Ivan Bartoš, podpredseda vlády Českej republiky pre digitalizáciu a minister pre miestny rozvoj

V predbežnej dohode sa objasňuje niekoľko vymedzení všeobecných cieľov programu s dôrazom na posilnenie základných práv, transparentnosti a bezpečnosti a na podporu digitálnych zručností. Komisia spolu s členskými štátmi vypracuje pre každý z digitálnych cieľov EÚ trajektórie na úrovni EÚ. Členské štáty vypracujú návrhy národných trajektórií a strategických plánov na dosiahnutie týchto cieľov až do ich očakávaného preskúmania v roku 2026. Pokrok sa bude monitorovať na základe indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) a bude sa hodnotiť vo výročnej správe Komisie o stave digitálneho desaťročia. V texte sa lepšie objasňuje aj koncepcia viacnárodných projektov. Ide o rozsiahle projekty, v ktorých sa združujú zdroje EÚ, vnútroštátne a súkromné zdroje na dosiahnutie pokroku, ktorý by žiadny členský štát nemohol urobiť sám. Politický program uľahčí investície do oblastí, ako sú vysokovýkonná výpočtová technika, spoločná dátová infraštruktúra a služby, blockchain, procesory s nízkou spotrebou energie, celoeurópsky rozvoj koridorov 5G, partnerstvo v oblasti špičkových technológií pre digitálne zručnosti, bezpečná kvantová infraštruktúra a sieť centier kybernetickej bezpečnosti, digitálna verejná správa, testovacie zariadenia a centrá digitálnych inovácií. V predbežnej dohode sa stanovuje aj mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou.

Ďalšie kroky

Dnešnú predbežnú dohodu musí ešte schváliť Rada a Európsky parlament. Pokiaľ ide o Radu, české predsedníctvo má v úmysle čo najskôr predložiť túto dohodu na schválenie Výboru stálych predstaviteľov Rady (COREPER).

Kontext

V oznámení Komisie s názvom Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky spôsob z 9. marca 2021 sa stanovila vízia úspešnej digitálnej transformácie EÚ do roku 2030. Ambíciou EÚ je byť digitálne suverénnou v otvorenom a vo vzájomne prepojenom svete a presadzovať digitálne politiky, ktoré ľuďom a podnikom umožňujú dosiahnuť inkluzívnu, udržateľnú a prosperujúcu digitálnu budúcnosť zameranú na človeka.

Európska rada vo svojich záveroch z 25. marca 2021 vyzdvihla význam digitálnej transformácie pre obnovu Únie, pre jej prosperitu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť, ako aj pre blahobyt našich spoločností. Oznámenie o digitálnom kompase označila za krok smerom k mapovaniu digitálneho rozvoja Európy na nasledujúce desaťročie. Európska rada vyzvala Komisiu, aby využila všetky nástroje dostupné v oblasti priemyselnej a obchodnej politiky a politiky hospodárskej súťaže. Vzhľadom na tieto ambície a výzvy Komisia 15. septembra 2021 predložila návrh na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program digitálnej politiky Cesta k digitálnemu desaťročiu.