Súdny dvor EÚ: vymenovanie siedmich sudcov Všeobecného súdu

Zástupcovia vlád členských štátov dnes vymenovali siedmich sudcov Všeobecného súdu.

  • Za sudcov Všeobecného súdu boli opätovne vymenovaní pán Marc Jaeger a pán Dean Spielmann (Luxembursko), ako aj pani Mirela Stancuová a pán Ion Gâlea (Rumunsko). Pán Steven Verschuur (Holandsko) bol vymenovaný za sudcu Všeobecného súdu na prvé funkčné obdobie. Tieto vymenovania sa týkajú funkčného obdobia, ktoré sa začína 1. septembra 2022 a končí 31. augusta 2028. Sú súčasťou čiastočnej obmeny Všeobecného súdu, ktorá sa uskutoční v roku 2022 a ktorá sa týka 26 sudcov.
  • Pani Beatrix Ricziová (Slovensko) bola vymenovaná za sudkyňu Všeobecného súdu na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o vymenovaní do 31. augusta 2022. Toto vymenovanie sa uskutočnilo v súvislosti s voľným pracovným miestom v rámci čiastočnej obmeny Všeobecného súdu v roku 2016.
  • Pán Tihamér Tóth (Maďarsko) bol vymenovaný za sudcu Všeobecného súdu v dôsledku úmrtia pána Barnu Berkeho. Pán Tóth bol vymenovaný na zvyšný čas funkčného obdobia pána Berkeho, t. j. do 31. augusta 2022.

Kontext

Súdny dvor Európskej únie sa skladá z dvoch súdov: Súdneho dvora a Všeobecného súdu.

Sudcovia a generálni advokáti sa vymenúvajú na základe vzájomnej dohody vlád členských štátov po porade s výborom, ktorý poskytuje stanovisko k vhodnosti potenciálnych kandidátov vykonávať príslušné funkcie.

Vyberajú sa spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruku úplnej nezávislosti. Kandidáti na vymenovanie za sudcov Súdneho dvora musia spĺňať predpoklady požadované na výkon najvyšších sudcovských funkcií vo svojich krajinách alebo byť uznávanými odborníkmi v oblasti práva. Kandidáti na vymenovanie za sudcov Všeobecného súdu musia spĺňať predpoklady požadované na výkon vysokých sudcovských funkcií.