Rada sa dohodla na pozícii k jednotnej prístupovej platforme

Rada sa dohodla na svojej pozícii k návrhu nariadenia o jednotnom európskom mieste prístupu (ESAP), ktorý je súčasťou balíka o únii kapitálových trhov (CMU).

Jeho cieľom je vytvoriť jednotné prístupové miesto k verejným informáciám o spoločnostiach a investičných produktoch EÚ.

Očakáva sa, že jednotné európske miesto prístupu pomôže európskym spoločnostiam a finančným produktom, aby si ľahšie získavali investorov, keďže prostredníctvom tejto platformy investori získajú jednoduchý a rýchly prístup k relevantným informáciám, ktoré potrebujú na prijímanie dobrých investičných rozhodnutí.

Rada vo svojej pozícii spresnila, že orgánmi zodpovednými za zhromažďovanie informácií, ktoré sa budú poskytovať na platforme ESAP, by mali byť príslušné vnútroštátne orgány. Týmto návrhom sa európskym spoločnostiam neuložia žiadne ďalšie druhy požiadaviek na vykazovanie údajov, keďže platforma ESAP bude obsahovať už zavedené druhy údajov, ako aj verejne dostupné informácie vrátane:

  • (konsolidovaných) ročných účtovných závierok,
  • (konsolidovaných) správ o hospodárení,
  • audítorských správ a
  • správ o platbách uhrádzaných vládam.

Dobre štruktúrované metaúdaje umožnia extrahovať a porovnávať informácie. Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom stanoviť:

  • ďalšie metaúdaje, ktoré majú byť priložené k informáciám;
  • štruktúrovanie údajov v informáciách;
  • pre ktoré informácie sa vyžaduje strojovo čitateľný formát a ktorý strojovo čitateľný formát sa má použiť

EIOPA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii, ktorá ich bude splnomocnená prijať.

Rada vo svojej pozícii uvádza, že platforma ESAP by sa mala zavádzať postupne, pričom jej základné súčasti by mali začať fungovať v rokoch 2026 až 2030.

Kontext

Tento návrh je súčasťou balíka o únii kapitálových trhov, ktorý Komisia predložila 25. novembra 2021.

V pozícii Rady, na ktorej sa dnes dohodla, sa vysvetľuje postoj členských štátov pred rokovaniami s Európskym parlamentom.