Závery Európskej rady o Ukrajine, žiadostiach Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska

Závery Európskej rady o Ukrajine, žiadostiach Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska o členstvo, západnom Balkáne a vonkajších vzťahoch, 23. júna 2022

4. Európska rada diskutovala o rôznych aspektoch ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Opätovne zdôrazňuje, že stojí pevne na strane Ukrajiny a že Európska únia bude aj naďalej poskytovať výraznú podporu celkovej hospodárskej, vojenskej, sociálnej a finančnej odolnosti Ukrajiny, a to aj vrátane humanitárnej pomoci.

5. Európska rada dôrazne odsudzuje nerozlišujúce útoky Ruska na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru a naliehavo Rusko vyzýva, aby okamžite a bezpodmienečne stiahlo všetky svoje jednotky a vojenské vybavenie z celého územia Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Medzinárodné humanitárne právo sa musí dodržiavať, a to aj pokiaľ ide o zaobchádzanie s vojnovými zajatcami. Bezodkladne sa musí umožniť bezpečný návrat Ukrajincov a Ukrajiniek, predovšetkým detí, násilne odsunutých do Ruska. Voči Rusku, Bielorusku a všetkým, ktorí sú zodpovední za vojnové zločiny a iné obzvlášť závažné trestné činy, bude v súlade s medzinárodným právom za ich konanie vyvodená zodpovednosť.

Prijatím šiesteho balíka sankcií EÚ sa ďalej stupňuje tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu proti Ukrajine. V práci na sankciách sa bude pokračovať, okrem iného s cieľom posilniť ich vykonávanie a zabrániť ich obchádzaniu. Európska rada vyzýva všetky krajiny, najmä kandidátske, aby sa k sankciám EÚ pripojili. Urýchlene by sa mala dokončiť práca na rozhodnutí Rady, ktorým sa porušenie reštriktívnych opatrení Únie doplní do zoznamu európskych trestných činov.

6. Európska únia je naďalej pevne odhodlaná poskytovať ďalšiu vojenskú podporu, aby Ukrajine pomohla uplatňovať jej prirodzené právo na sebaobranu proti ruskej agresii a brániť jej územnú celistvosť a zvrchovanosť. Na tento účel Európska rada vyzýva Radu, aby urýchlene pracovala na ďalšom zvýšení vojenskej podpory.

7. Európska rada berie na vedomie, že Komisia čoskoro predloží návrh poskytnúť Ukrajine v roku 2022 novú mimoriadnu makrofinančnú pomoc do výšky 9 miliárd EUR. Vyzýva Komisiu, aby na základe konzultácií s medzinárodnými partnermi, organizáciami a expertmi urýchlene predložila návrhy týkajúce sa podpory EÚ pre obnovu Ukrajiny.

8. Rusko v rámci svojej vojny proti Ukrajine využíva potraviny ako zbraň, a teda ako jediné nesie zodpovednosť za globálnu krízu potravinovej bezpečnosti, ktorú vyprovokovalo. Európska rada naliehavo vyzýva Rusko, aby okamžite prestalo útočiť na poľnohospodárske zariadenia a odvážať obilniny, aby prestalo blokovať Čierne more, najmä prístav v Odese, a aby tak umožnilo vývoz obilnín a obchodné prepravné činnosti. Európska rada podporuje úsilie generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v tomto smere. Európska rada zdôrazňuje, že sankcie EÚ voči Rusku umožňujú voľný tok poľnohospodárskych produktov a potravinových výrobkov a poskytovanie humanitárnej pomoci.

9. Európska rada dôrazne podporuje úsilie v súvislosti s koridormi solidarity s cieľom uľahčiť vývoz potravín z Ukrajiny prostredníctvom rôznych pozemných trás a prístavov EÚ. Vyzýva Komisiu a členské štáty, aby najmä na základe iniciatívy FARM, ako aj iniciatív OSN a skupiny G7 zintenzívnili svoje úsilie s cieľom:

(1) podporovať rozvojové krajiny, aby v prípade potreby preorientovali svoje dodávateľské reťazce;

(2) urýchliť realizáciu príslušných hlavných iniciatív Tímu Európa dohodnutých na nedávnom samite Európskej únie a Africkej únie, ktorých cieľom je rozvíjať udržateľnú potravinársku výrobu, posilňovať poľnohospodársku produktivitu, aj pokiaľ ide o bielkovinové plodiny, a kapacity poľnohospodárskeho sektora na africkom kontinente, a

(3) spolupracovať s medzinárodnými partnermi na iniciatívach zameraných na podporu rozvoja výrobnej kapacity v rozvojových krajinách, pokiaľ ide o vstupy, najmä udržateľné hnojivá.

III. ŽIADOSTI UKRAJINY, MOLDAVSKEJ REPUBLIKY A GRUZÍNSKA O ČLENSTVO

10. Európska rada uznáva európsku perspektívu Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska. Budúcnosť týchto krajín a ich občanov je v Európskej únii.

11. Európska rada rozhodla o udelení štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine a Moldavskej republike.

12. Komisia sa vyzýva, aby Rade v rámci pravidelného balíka týkajúceho sa rozširovania podala správu o plnení podmienok uvedených v stanoviskách Komisie k príslušným žiadostiam o členstvo. Rada rozhodne o ďalších krokoch po úplnom splnení všetkých týchto podmienok.

13. Európska rada je pripravená udeliť štatút kandidátskej krajiny Gruzínsku po tom, ako sa vyriešia priority uvedené v stanovisku Komisie k žiadosti Gruzínska o členstvo.

14. Pokrok každej krajiny smerom k Európskej únii bude závisieť od jej vlastných výsledkov pri plnení kodanských kritérií, pričom sa zohľadní schopnosť EÚ prijímať nových členov.

IV. ZÁPADNÝ BALKÁN

15. Európska únia v plnej miere a jednoznačne podporuje perspektívu západného Balkánu na členstvo v EÚ a vyzýva na urýchlenie prístupového procesu.

16. Európska rada vyzýva Komisiu, vysokého predstaviteľa a Radu, aby – vychádzajúc z revidovanej metodiky – pokročili v postupnej integrácii medzi Európskou úniou a týmto regiónom už v rámci samotného procesu rozširovania, a to zvratným spôsobom založeným na dosiahnutých výsledkoch.

17. Európska rada pripomína význam reforiem, najmä v oblasti právneho štátu a konkrétne reforiem týkajúcich sa nezávislosti a fungovania súdnictva a boja proti korupcii. Vyzýva tiež partnerov, aby osobám patriacim k menšinám zaručili práva a rovnaké zaobchádzanie.

18. Európska rada bola informovaná o najnovšom vývoji rokovaní medzi Bulharskom a Severným Macedónskom. Vyzýva na urýchlené vyriešenie posledných otvorených otázok, aby sa prístupové rokovania mohli bezodkladne začať.

19. Európska rada opätovne potvrdzuje, že je naliehavo potrebné dosiahnuť hmatateľný pokrok pri riešení pretrvávajúcich dvojstranných a regionálnych sporov, najmä v dialógu medzi Belehradom a Prištinou o normalizácii vzťahov medzi Srbskom a Kosovom*.

20. Európska rada víta politickú dohodu, ktorú 12. júna 2022 v Bruseli dosiahli vedúci predstavitelia Bosny a Hercegoviny a ktorá je potrebná pre stabilitu a úplné fungovanie krajiny aj na splnenie očakávaní obyvateľstva. Vyzýva všetkých politických predstaviteľov Bosny a Hercegoviny, aby urýchlene vykonali záväzky, ktoré sú v nej obsiahnuté, a čo najskôr dokončili ústavnú a volebnú reformu, čo v súlade s prioritami uvedenými v stanovisku Komisie krajine umožní dosiahnuť rozhodujúci pokrok na jej európskej ceste vedúcej k získaniu štatútu kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ.

21. Európska rada je pripravená udeliť štatút kandidátskej krajiny Bosne a Hercegovine a s týmto cieľom vyzýva Komisiu, aby bezod